Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenia międzyokresowe czynne

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wartość dokonanych odpisów stanowi koszt uzyskania przycho w rozumieniu art.22updof oraz czy moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest zgodny z art.22 ust.5 updof.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 05.09.2005r /data wpływu 07-09-05-2005/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ...

Czy koszty związane z wydzierżawieniem terenu pod eksploatację nowego złoża (koszty wynikające z Decyzji Dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych oraz koszty wyrębu drzewostanu)Spółka mogła rozliczyć, biorąc pod uwagę art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodwym od osób prawnych, w okresie 3 lat?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. DzU z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa "X", przedstawione w uzupełnieniu do wniosku, który wpłynął do tut. Organu Podatkowego w dniu 13.09.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, notę uznaniową wystawioną przez dostawcę, w związku ze zwrotem reklamacyjnym towarów, zakupionych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupił surowce od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego. Zakupione surowce Spółka otrzymała i przyjęła do magazynu w lipcu 2004 r. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów została wystawiona z dniem 14 lipca 2004 r. Otrzymaną fakturę Spółka zaksięgowała w księgach rachunkowych w lipcu 2004 r. Do wyceny faktury, zarówno dla potrzeb ustawy o ...

Czy w świetle art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty remontów rozliczane w ciągu 3 lat stanowią koszty podatkowe w dacie ich poniesienia, czy proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą według prawa bilansowego, tj. w ciągu 3 lat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w myśl ustawy o podatku dochodowym Spółka powinna uwzględnić koszty uruchomienia nowej produkcji w momencie ich poniesienia, czy też tak jak to robi w myśl ustawy o rachunkowości rozliczać te koszty sukcesywnie dopiero w chwili uruchomienia produkcji na rzecz której koszty te zostały poniesione przez cały okres trwania produkcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności spółki z o.o. poniesione przed dniem przekształcenia, ujęte w księgach rachunkowych spółki z o.o. jako czynne rozliczenia kosztów, a następnie rozliczane w czasie przez spółkę komandytowo - akcyjną będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowo - akcyjnej, będącego osobą prawną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy Wnioskodawczyni prawidłowo rozlicza kwotę uiszczoną Cedentowi z tytułu Umowy Cesji, jako czynne międzyokresowe rozliczenia kosztów przez okres 14 lat (tj. do końca okresu obowiązywania 20-letniej umowy dzierżawy), zaliczając co miesiąc do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie rozliczoną kwotę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Generowanie strony w 25 ms