Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbiornik

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie oleju napędowego do przedmiotowego zbiornika, gdyż będzie ono zużywane tylko i wyłącznie do pojazdów spełniających wymogi art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.09.2005 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 07.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ...


Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 10.10.2005r. wynika, iż prowadzi Pan wspólnie z żoną działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży paliw. W grudniu 2004 r. zakończyli Państwo inwestycję pod nazwą „ Rozbudowa Stacji Paliw”. W czasie trwania inwestycji dokonano również wymiany dwóch zbiorników paliwowych stanowiących w ewidencji środków trwałych odrębny środek trwały amortyzowany wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Pojemność zbiorników wynosiła 21.000 litrów każdy, a wymieniono je na zbiorniki o pojemności 30.000 litrów każdy. Konieczność wymiany spowodowana była utratą zdolności użytkowej na skutek upływu czasu i eksploatacji. Zakup zbiorników i koszty związane z wymianą zostały zaliczone do środków trwałych w budowie i po zakończeniu prac wprowadzone zostały do ksiąg z dniem 31.12.2004 r. jako nowe środki trwałe - zgodnie z KŚT grupa 1 i amortyzowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 4,5% stawki amortyzacyjnej.Pytanie: Czy zbiorniki paliwowe zostały prawidłowo zakwalifikowane do środków trwałych czy też należało potraktować wymianę zbiorników jako remont, a koszty związane z ich zakupem należało zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana (...) przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakr ...

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 10.10.2005r. wynika, iż prowadzi Pani wspólnie z mężem działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży paliw. W grudniu 2004 r. zakończyli Państwo inwestycję pod nazwą „ Rozbudowa Stacji Paliw”. W czasie trwania inwestycji dokonano również wymiany dwóch zbiorników paliwowych stanowiących w ewidencji środków trwałych odrębny środek trwały amortyzowany wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Pojemność zbiorników wynosiła 21.000 litrów każdy, a wymieniono je na zbiorniki o pojemności 30.000 litrów każdy. Konieczność wymiany spowodowana była utratą zdolności użytkowej na skutek upływu czasu i eksploatacji. Zakup zbiorników i koszty związane z wymianą zostały zaliczone do środków trwałych w budowie i po zakończeniu prac wprowadzone zostały do ksiąg z dniem 31.12.2004 r. jako nowe środki trwałe - zgodnie z KŚT grupa 1 i amortyzowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 4,5% stawki amortyzacyjnej.Pytanie: Czy zbiorniki paliwowe zostały prawidłowo zakwalifikowane do środków trwałych czy też należało potraktować wymianę zbiorników jako remont, a koszty związane z ich zakupem należało zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani (...) przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zak ...

Dotyczy podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości od zbiorników na gaz płynny oddawanych w najem.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) postanawia się Uznać, iż w świetle ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) zobowiązanym do zapłaty podatku od budowli, oddawanych innym przedsiębiorcom w posiadanie (najem) jest ich właściciel B Sp ...

Przy załatwianiu sprawy organy podatkowe muszą szczegółowo uwzględnić postanowienia przepisów ustawy VAT w tym zwłaszcza art.86 ust.10 i następnych ustępów oraz art.17 i 18 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r.

Pismem z dnia 25 lipca 2006 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” sp. z o.o. w Wiśniewie - Skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach o udzielenie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy planowane zbycie środków trwałych Banku będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jako zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans? Jeżeli nie znajdzie zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, to czy zbycie środków trwałych, których okres używania wyniósł co najmniej pół roku, zostanie zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem że podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy poniesione koszty czyszczenia i piaskowania zbiornika nr .. oraz próby szczelności zbiornika nr .. są kosztami uzyskania przychodu? Czy nakłady poniesione na przygotowanie do modernizacji starych zbiorników podwyższają inwestycję rozpoczętą polegająca na zakupie i osadzeniu nowych zbiorników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować zamianę prawa użytkowania wieczystego działek stanowiących zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny zadrzewień, jaką w przypadku działek położonych na terenie zbiornika wodnego; i jaką w przypadku działki położonej na terenie ulic miejskich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Stawka podatku dla budowy i montażu szamb oraz zbiorników na wodę deszczową w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 111).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 55 ms