Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uprawdopodobnienie

Czy dowód rejestracyjny samochodu wraz z kartą pojazdu i fakturą zakupu są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi okres używania samochodu dłuższy niż 6 miesięcy i tym samym, czy uprawniają do zastosowania 40 % stawki amortyzacyjnej i co za tym idzie 2,5 rocznego okresu amortyzacji ?

Ze złożonego wniosku z dnia 03.11.2005 r. wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu opodatkowaną na zasadach ogólnych, w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do celów prowadzonej działalności zakupiła w dniu 30.05.2005 r. używany samochód ciężarowy, który wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Z wniosku oraz kserokopii dokumentów załączonych do prz ...

Czy na podstawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, można uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności? Czy podatek VAT od należności można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Postanowieniem z dnia 2.09.2004r. Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy postanowił ogłosić upadłość dłużnika Spółki z możliwością zawarcia układu. Spółka zaliczyła do przychodów należne kwoty, które winien jest jej dłużnik (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz dokonała odpisów aktualizujących, zgodnie z art. 35 b ustawy o ra ...

Czy udokumentowanie nieściągalności tylko części wierzytelności, wykazanej wcześniej jako przychód należny, umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całej wierzytelności?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana z dnia 02.08.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 21.07.2006r. nr 1418/ZD/F/415/68/2006/PM, wydanego w sprawie interpretacji co do zakresu ...

Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i pkt 26, oraz art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Kasa jako podmiot uprawniony do udzielania pożyczek i kredytów, może tworzyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, rezerwy na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

„Czy Spółdzielcza Kasa jako podmiot uprawniony do udzielania pożyczek i kredytów, może tworzyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, odpisy aktualizujące wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość niezapłaconej wierzytelności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy posiadanie postanowień o bezskuteczności egzekucji wydanych przez komornika sądowego do części wierzytelności tego samego dłużnika daje podstawę do stwierdzenia, że wszelkie wierzytelności objęte nakazem zapłaty są nieściągalne i jest to uprawdopodobnione i tym samym daje podstawę do wpisania nieściągalnych wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy nieściągalną wierzytelność z roku 2003, która została zarachowana jako przychód należny można uznać za koszt uzyskania przychodu w 2009 roku, w którym Spółka otrzymała postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i pkt 26 oraz art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Rozliczeniowa, jako podmiot uprawniony do udzielania pożyczek i kredytów, może tworzyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, rezerwy na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego S ...

Czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu wartość wkładu własnego Spółki, niezależnie od podstawy wypłaty odszkodowania przez „K” będzie dla Spółki kosztem podatkowym i czy w związku z tym będzie również możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych wkładu własnego związanego z już otrzymanym przez Spółkę odszkodowaniem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 56 ms