Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obsługa ruchu

Czy od nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady należy uiszczać podatek od nieruchomości na mocy art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 9, poz. 84), czy nieruchomości te podlegają bezwzględnemu wyłączeniu z obowiązku opodatkowania na mocy art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym przez podatnika, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja uzyskała w trwały zarząd grunty, które objęte zostały decyzją lokalizacyjną autostrady i stanowią część pasa drogowego. Część z tych nieruchomości stanowiła dotąd własność prywatną, w tym niejednokrotnie były to grunty z posadowioną na nich działalnością gospodarczą (usługowo - ...

Czy w przypadku wydzierżawienia osobie prywatnej nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady - ma ona obowiązek uiszczać podatek od nieruchomości?

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym przez podatnika, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja uzyskała w trwały zarząd grunty, które objęte zostały decyzją lokalizacyjną autostrady i stanowią część pasa drogowego. Część z tych nieruchomości stanowiła dotąd własność prywatną, w tym niejednokrotnie były to grunty z posadowioną na nich działalnością gospodarczą (usługowo - ...

Generowanie strony w 12 ms