Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozwiązanie umowy

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 18.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu w przypadku wcześniejszego rozwiązania tych umów. Zgodnie z przepisa ...

W sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodo ...

Czy w przypadku odplatnego rozwiązania umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego pomiędzy uprawnionym do tego znaku a dotychczasowym licencjobiorcą, wartość ustalonego wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, a także czy wynagrodzenie takiego rodzaju zaliczone być powinno do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, czy też stanowić koszt podatkowy w roku jego powstania.

Z przedłożonych materiałów wynika, że strony zamierzają znieść za wynagrodzeniem skutki dokonanych czynności prawnych. Rozwiązanie umowy w rozumieniu prawa cywilnego następuje przez zgodne oświadczenie woli stron (strony mogą także określić skuteczność rozwiązania – ex tunc lub ex nunc). Wprawdzie przepisy kodeksu cywilnego w wypadku rozwiązania umowy nie przewidują możliwości zastrzeżenia przez s ...

- dotyczy podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Czy po zakończeniu umowy najmu budynku użytkowego i przekazaniu najemcy rezultatów i nakładów wykonanych prac adaptacyjnych i modernizacyjnych stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym wynajmujący (podatnik) może niezamortyzowaną część tych nakładów zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana zapytania z dnia 1.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie pytania: czy po zakończeniu umowy najmu budyn ...

Wypowiedzieliśmy umowę dzierżawy, ale pomimo tego dzierżawca nie opuścił terenu, skutkiem tej sytuacji wystawialiśmy faktury VAT na "bezumowne korzystanie z placu". Od tej czynności odprowadzaliśmy podatek VAT według stawki 22%.,br> Czy od czynności "bezumowne korzystanie z placu" powinniśmy odprowadzać podatek VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art.14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu uprzejmie informuje. Z treści złożonego zapytania wynika, że podatnik wydzierżawił plac, który wykorzystywany był przez dzierżaw ...

Czy słusznie firma pobiera i odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych odszkodowań, które są zasądzone wyrokiem sądowym z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Dotychczas od wypłaconych odszkodowań potrącono zaliczkę na podatek dochodowy. Wypłacone kwoty zostały wykazane w informacji PIT-11 a zaliczki przekazane do Urzędu Skarbowego?

Zgodnie z zapisem art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw z wyjątkiem wy ...

Dotyczy odszkodowania wynikającego z wyroku sądowego, przyznanego w oparciu o art. 45 § 1 kodeksu pracy.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2003 r. znak........., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących odszkodowania wynikającego z wyroku sądowego, przyznanego w oparciu o art. 45 § 1 ...

Czy podatnik ma prawo odliczyć wpłaty do kasy mieszkaniowej dokonane na początku roku za cały rok do końca okresu oszczędzania, jeżeli w połowie roku umowa została rozwiązana, a oszczędności wycofane?

Odpowiadając na pisma z dnia 13.02.2004 r. i 25.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Stosownie do postanowień art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ...

Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu spełniającej warunki art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: • opłaty poniesione podczas trwania umowy stanowią koszty uzyskania przychodu, • opłaty wynikające z wcześniejszego rozwiązania umowy stanowić będą koszty uzyskania przychodu?

W odpowiedzi na wniosek jednostki z 22.03.2004 r. (wpływ 23.03.2004 r.), uzupełniony pismem z 27.04.2004 r. mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście informuje : W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych do opodatkowania stron umowy leasingu należy mieć na uwadze przepisy rozdziału ...

Generowanie strony w 4 ms