Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podstawa kasacji

Sąd rozpoznający skargę kasacyjną nie jest uprawniony do precyzowania podstaw kasacyjnych w zastępstwie Strony. Ogólnikowość zarzutów czyni, wobec związania NSA zarzutami skargi kasacyjnej, niemożliwym merytoryczne ustosunkowanie się do nich.

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę "P." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach - Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie z dnia 24 czerwca 2003 r. Decyzją tą Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie odmawiającą Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku ...

Inspektor kontroli skarbowej jest uprawniony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o kontroli skarbowej do wydania decyzji dotyczącej odpowiedzialności płatnika, określonej w art. 30 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku, wyrokiem z dnia 24 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 117/05, oddalił skargę „L.” spółki z o.o. w B. (dalej w skrócie: Spółka) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2005 r., nr PB.I/4218-8/JW./05, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2005 r., nr UKS/DP.IV/2-431-35 ...

Konstruowanie podstaw kasacyjnych odnoszących się do przepisów postępowania wymaga powołania odpowiednich przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Adresatem zarzutów kasacyjnych może być bowiem jedynie Sąd administracyjny pierwszej instancji działający w oparciu o wskazany wyżej akt prawny. Powołanie przez autora skargi kasacyjnej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego należy uznać za błędne.

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Stefanii W. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2002 r. utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 lipca 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. Jak wskazano w uzasadnieniu, organy podatkowe zakwestionowały Skarżącej zar ...
Generowanie strony w 60 ms