Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa darowizny

Czy, wynikające z Aktu Notarialnego udostępnienie przez Spółkę miejsc parkingowych oraz miejsca na zamieszczenie reklamy na rzecz właścicieli zbywających na rzecz Spółki nieruchomości będzie stanowiło dla Spółki przychód podatkowy.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.10.2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 28.09.2005 r., nr PD.423/87/05 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego: - zmieniam zaskarżone postanowienie w sposób określony w ...

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, jest zwolniona z podatku dochodowego w przypadku gdy prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało nabyte z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego w drodze umowy darowizny?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 22.09.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej p ...

Czy w świetle ustawy o VAT przychody uzyskane z tytułu osobiście wykonywanej działalności, wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy o podatku dochodowym w zakresie uprawiania sportu będą nadal zwolnione z opodatkowania VAT ?

W odpowiedzi na pismo złożone w tut. Organie podatkowym w dniu 28.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) wyjaśnia: Opodatkowanie podatkiem od towarów ...

Czy w sytuacji, gdy podatnik nabędzie spadek po zmarłej A... będzie musiał opłacić zaległe „składki” od zawartych umów darowizn.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 18.08.2005 r. uzupełnione w dniu 12.09.2005 r. i 04.11.2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn stwierdza, że: stanowisko Pani w przedmiocie ...


1. W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie przepisów postępowania - art. 141 § 1 p.p.s.a. oraz art. 121, art. 122, art. 125 i art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Przedstawiony zarzut nie został sformułowany stosownie do wymogów określonych w art. 174 i art. 176 p.p.s.a. ponieważ prawidłowe sformułowanie zarzutu polega na powołaniu konkretnych przepisów prawa, którym - zdaniem skarżącego - uchybił Sąd, a w razie zgłoszenia zarzutu naruszenia przepisów postępowania wskazanie dodatkowo, że to wytknięte uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zarzucając naruszenie przepisów postępowania strona powinna wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, jeżeli uchybienie im mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Należy podkreślić, iż naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa skargi kasacyjnej dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej. Przypomnieć należało, że Sąd, który wydał zaskarżony wyrok działał na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). 2. Do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie mógł doprowadzić drugi z podniesionych w niej zarzutów naruszenia prawa materialnego art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 903-907 k.c. Sąd bowiem właściwie zastosował wskazane przepisu do ustalonego stanu faktycznego stwierdzając, iż w tym wypadku umowy darowizny nie uprawniały do odliczenia od dochodów w oparciu o powołany przepis art. 26 ust. 1 pkt 1.

Wyrokiem z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt SA/Sz 2060/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Mirosława P na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 lipca 2001 r. Nr ZPB-4117-93/02 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu wyroku opisując dotychczasowy przebieg postępowania wyjaśniono, iż Urząd Skarbowy w Białogardzie przeprowadzając ...

Czy pomoc rzeczowa w postaci zakupionych przez Prezydenta Miast 2 szt. wózków na kwotę 1.200,00 zł ze środków budżetowych a następnie przekazane rodzicom, którym powiększyła się rodzina o trojaczki jest dla nich przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu?

Urząd Miejski zakupił 2 wózki dziecięce za kwotę 1.200,- zł. ze środków budżetowych a następnie Prezydent Miasta przekazał je rodzicom, którym rodzina powiększyła się o trojaczki. Zdaniem Urzędu Miejskiego przekazane wózki rodzice przyjęli jako świadczenie, nie dokonali odmowy ich przyjęcia, w związku z tym ma to znamiona darowizny i uzyskana pomoc rzeczowa nie stanowi dochodu w rozumieniu art.10 ...

Czy darowizna gruntu rolnego o pow. 1,94 ha, niezabudowanego, od którego opłacany jest podatk rolny, dokonana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 w/w ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności i prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego części oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego części, jak również dzi ...

Czy draowizna pieniędzy otrzymanych za granicą, w czasie gdy nabywca nie był jeszcze obywatelem polskim i nie posiadał wówczas stałego miejsca pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy: W 1999 roku Podatnik otrzymał od swoich rodziców, obywateli Białorusi, mieszkających na terenie Białorusi darowiznę pieniędzy. W tym czasie w/w Podatnik nie był obywatelem polskim i nie posiadał stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatelstwo otrzymał 23 sierpnia 2001 r. W opisanym stanie faktycznym, według Podatnika otrzymując dar ...

Czy w przypadku zbyca domu nabytego w drodze darowizny od rodziców na rzecz ciotki umową darowizny wystąpi obowiązek zapłaty podatku? Powyższy dom stanowi część składową gospodarstwa rolnego.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe własne stanowisko w sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku z dnia 02.06.2006, w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. Podatnik dnia 27.05.2003. nabył w drodze darowizny od rodziców gospod ...

Generowanie strony w 7 ms