Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontynuacja ulgi budowlanej

Czy nie odliczone w 2001r. wydatki (na zakup cementu, gazobetonu udokumentowane fakturą VAT) poniesione pod planowaną budowę budynku mieszkalno-usługowego (na działce w wieczystym użytkowaniu zakupionej w 1998r.), z której w konsekwencji zrezygnowano a następnie materiały te w 2003r. wykorzystano na budowę budynku mieszkalno-usługowego na działce w wieczystym użytkowaniu zakupionej w 2002r., stanowią podstawę do odliczenia i do kontynuacji inwestycji w ramach „dużej ulgi budowlanej” ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn: Dz.U. z 2005, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie nabycia prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu poniesionych wydatków na budowę budynku mieszkalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku nie podziela stanowiska prz ...

Interpretacja w zakresie nabycia prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach praw nabytych z tytułu zakupu w 2002 r. od dewelopera nowowybudowanego mieszkania.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 23.05.2005 r. nr 1437/ZI/423/165/MJ/05 uznające jako nieprawidłowe Pana stanowisko wyrażone we wniosku o dokonanie pisemnej interpretacji przepi ...

Wnioskodawcy pytają, czy w 2004 r. przysługuje im prawo do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatku poniesionego w 2004 r. tytułem wpłaty do spółdzielni mieszkaniowej pełnego wkładu mieszkaniowego (pełnej spłaty kredytu) jako kontynuacji ulgi rozpoczętej odliczeniem wkładu budowlanego w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31 maja 1992 r. Stan faktyczny przedstawia się następująco: w 2004 r. wnioskodawcy ponieśli wydatek z tytułu wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 10.829,00 zł., który wykazali w poz. 62 załącznika PIT-D do zeznania podatkowego za 2004 r. i odliczyli od łącznego podatku dochodowego za 2004 r. W wyniku pełnej spłaty wkładu budowlanego, w dniu 26.05.2004 r. spółdzielnia zawarła z członkami spółdzielni (wnioskodawcami), którym przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, umowę o przekształcenie przysługującego członkom prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jak wyjaśniają małżonkowie, przez szereg lat - od 1992 r., ponosili wydatki na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową, do dnia 31 maja 1992 r., kredytu na budownictwo mieszkaniowe. W 1996 r. wydatek poniesiony przez wnioskodawców z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową wykazany został w załączniku PIT-D do zeznania podatkowego za 1996 r. i odliczony od wspólnego dochodu małżonków za 1996 r. (jak ustalono- w latach następnych, tj. 1997-2001 wnioskodawcy nie odliczali od dochodu, ani od podatku, wydatków przeznaczonych na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej w związku ze spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu budowlanego).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Państwa - przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2005 r., który wpłynął do organu w dniu 13.05.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Czy w ramach dużej ulgi budowlanej mogę odliczyć wydatki na:1.wymianę drzwi, podłóg, montaż i wymianę okien, przebudowę łazienki, zabudowę jednego pokoju z przeznaczeniem na garderobę, 2.przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościoweoraz jaką kwotę mogę odliczyć w ramach dużej ulgi budowlanej w związku z w/w wydatkami.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f i art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązujacym przed dniem 1 stycznia 2002r. po rozpatrzeniu P ...

W jakiej wysokości i na jakich zasadach podatnicy po zawarciu związku małżeńskiego będą mogli kontynuować odliczenia z tyt. ulgi budowlanej, jaki i od kiedy obowiązuje ich limit odliczeń i czy istotnym dla odliczeń może być fakt orzeczenia rozdzielności majątkowej małzonków?

W dniu 28.11.2005 r. podatniczka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego dotyczących zasad odliczania przez małżonków wydatków w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej w 2005 r. w przypadku dokonania już odliczeń przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego. Z wniosku przedstawionego przez stronę wynika następujący stan faktyczny: W latach 1992-2004 podatniczka wyk ...

1) Czy może korzystać nadal z ulgi na budowę budynku mieszkalnego w 2005 roku na zakup materiałów budowlanych, skoro nie wykorzystał limitu, a odliczenia rozpoczął od roku 2000? 2) Czy może dokonać odliczeń za 2005 rok za materiały budowlane do budowy domu w ramach obowiązującej za 2005 rok ulgi na remont i modernizację obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego?

W dniu 11.01.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek nadany dnia 10.01.2006 r. sprecyzowany pismami z dnia 17.01.2006 r., 31.0.2006 r. i 08.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie. Z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż podatnik nabył w kwietniu 2000 roku działkę budowla ...

Czy istnieje mozliwość kontynuacji odliczenia z tytułu dużej ulgi budowlanej w roku podatkowym 2005?

Z przytoczonego przez podatników stanu faktycznego wynika, że w 2000r. podatnicy rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego z uwagi na co nabyli w tym roku prawo do ulgi budowlanej. Ze względu na niskie dochody, odliczenia podatników w tym okresie były niewielkie. Wnioskodawcy dopiero pod koniec roku 2004 zdołali zdobyć kredyt na dokończenie procesu inwestycyjnego. Środki pieniężne z tego kredytu poda ...

Czy podatnik może odliczać ulgę budowlaną aż do wyczerpania limitu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 11 stycznia 2006 roku, ...

1. Skoro ustawodawca w art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznał, iż podatnicy mogą kontynuować korzystanie z przysługujących ulg w latach 2002-2004 na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to pominięcie przy wykładni tych zasad art. 27a ust. 5a ustawy jest nieuprawnione i stanowi w tym zakresie rozszerzającą interpretację przepisów dotyczących ulg. 2. Z powiązania treści tych przepisów wynika bowiem, iż z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc od dnia 1 stycznia 2002 r. nie mógł ulec zmianie żaden z elementów stanu faktycznego uprawniającego do ulgi. Oznacza to, iż w latach 2002-2004 z prawa do kontynuacji ulgi korzystać mogli wyłącznie ci podatnicy, którzy takie prawo nabyli w 2001 r. i wyłącznie z tytułu, z którego takie prawo w odniesieniu do danej inwestycji nabyli. Tym samym nie jest możliwa zmiana w 2002 r. tytułu uprawniającego do ulgi - stanowiłoby to bowiem nabycie prawa do ulgi, która została już zlikwidowana. Nie można korzystać z prawa do ulgi z tytułu poniesionych w 2002 r. wydatków na budowę budynku mieszkalnego, jeżeli wydatków z tego tytułu nie poniesiono również w 2001 r. i nie dokonano z tego tytułu odliczeń od podatku.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 stycznia 2005 r. (SA/Sz 1969/03) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpatrzeniu skargi Hanny i Bolesława K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie z dnia 25 września 2003 r., Nr ZPB-4117-93/03, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decy ...

Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu wydatków na budowę budynku mieszkalnego poniesionych w 2005 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 ...

Generowanie strony w 21 ms