Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie postępowania

Czy postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania z powodu nie wykrycia sprawcy jest podstawą do zaliczenia nieściągalnej wierzytelności zarachowanej uprzednio jako należny przychód ze sprzedaży do kosztów uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2005 r. ( złożonym w dniu 16.09.2005r. ) uzupełnionym pismem z dnia 23.09.2005 r. ( złożonym ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, skradziony towar można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów jako straty losowe?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pani (...), oceniając stanowi ...

czy postanowienie Prokuratury o umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy jest podstawą do zaliczenia nieściągalnej wierzytelności zarachowanej uprzednio jako przychód należny ze sprzedaży do kosztów uzyskania przychodów ?

Pismem z dnia 26.01.2006r.( data wpływu 27.01.2006r.), uzupełnionym w dniu 17.02.2006r. ,podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Spółka na podstawie zamówienia nabywcy dokonała sprzedaży turbosprężarki do samochodu marki MAN. Zamówienie nabywcy wpłynęło do Spółki drogą faks ...czy w przypadku, gdy sąd umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku środków na jego kontynuowanie, wobec podmiotu, u którego Spółka posiada: 1. wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, zgłoszone i uznane przez sąd, na co Spółka posiada stosowane dokumenty; 2. wierzytelności powstałe w trakcie prowadzenia działalności przez upadłego reprezentowanego przez syndyka, za usługi remontu oświetlenia świadczone na podstawie pisemnej umowy z syndykiem, udokumentowane fakturami VAT, co do których Spółka uzyskała sądowy tytuł wykonawczy, którego nie skierowała do egzekucji; 3. wierzytelności powstałe w trakcie prowadzenia działalności przez upadłego reprezentowanego przez syndyka, za dostawę energii elektrycznej świadczone na podstawie pisemnej umowy z syndykiem, udokumentowane fakturami VAT, których Spółka nie skierowała na drogę postępowania sądowego; 4. wierzytelności powstałe w trakcie prowadzenia działalności przez upadłego reprezentowanego przez syndyka, za dostawę energii elektrycznej, które nie zostały oparte na pisemnej umowie z syndykiem, lecz jedynie udokumentowane fakturami VAT, których Spółka nie skierowała na drogę postępowania sądowego; może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wymienione powyżej, nieściągnięte wierzytelności przysługujące Spółce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 05.04.2006r. (data wpływu do Urzędu 06.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę pr ...


Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zaliczone do przychodów należnych nieściągalne wierzytelności udokumentowane postanowieniem sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z uwagi na brak majątku dłużnika (zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy) w roku otrzymania tego postanowienia, gdy jest to rok następny po jego wydaniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Kiedy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne, w przypadku gdy Sąd umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku środków na kontynuowanie postępowania upadłościowego dłużnika Spółki, tj. w dacie otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego, co nastąpiło w 2005r., czy też w dacie, kiedy władze Spółki postanowiły odpisać przedmiotowe wierzytelności, co nastąpiło dopiero w roku następnym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 15.12.2006r. (data wpływu do Urzędu 18.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedst ...

Cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące i skutkuje umorzeniem postępowania. Z uwagi na zasadę związania granicami skargi kasacyjnej, Sąd ten nie jest władny badać zasadności cofnięcia.

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 1690/05, w sprawie ze skargi Jana Z., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. i orzekł, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku. Od powyższego orze ...

Generowanie strony w 65 ms