Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: płyta DVD

Dotyczy opodatkowania stawką podatku od towarów i usług 7% sprzedaży multimedialnej publikacji wydanej na nośniku DVD

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 23.08.2005r., podatnik wydał publikacje książkową "Multimedialne Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich" na nośniku DVD posiadającą numer ISBN 83-922534-0-XZgodnie z załącznikiem Nr 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wykazie towarów i usług, opodatkowanych stawką p ...

Podatnik zamierza sprowadzać podręczniki wydrukowane w Niemczech do nauki języka niemieckiego, niektóre w zestawieniu z płytami CD lub DVD albo z taśmami magnetofonowymi, następnie sprzedawać odbiorcom indywidualnym lub firmom w Polsce. Urząd Statystyczny określił PKWiU: podręczniki - 22.11.21-10.00 nośniki elektroniczne CD, DVD - 22.11.22-00.00 taśmy magnetofonowe do 4 mm - 22.14.12-30.00 taśmy magnetofonowe równe lub powyżej 6 mm - 22.14.12-50.00 Podatnik prosi o zajęcie stanowiska odnośnie wysokości stawki VAT dla sprzedaży towarów w kraju.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.02.2006 r. wpłynął wniosek Podatni ...

1. Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży/ dostawie książkowych przewodników turystycznych z załączoną bezpłatną płytą DVD? 2. Czy w sytuacji, gdy płyty DVD będą bezpłatnie dodawane do książkowych przewodników przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wytworzeniu tych płyt? 3. Czy w opisanym przypadku uznanie czynności dołączania do przewodnika w formie książki egzemplarza płyty DVD jako nieodpłatnego przekazania prezentu o małej wartości jest uwarunkowane specjalnym oznakowaniem takiej płyty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...

Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. ,,... skoro zgodnie z § 9 cyt. wyżej w pkt. a) rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798) - zwane dalej rozporządzeniem - przyp. wł.) faktury VAT nie muszą zawierać podpisów stron, to § 23 tego rozporządzenia można interpretować tak, że oryginały i kopie faktur, a także ich duplikaty można przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na nośniku komputerowym i nie jest konieczne ich wydrukowywanie i przechowywanie w formie papierowej". Ponadto zdaniem wnioskodawcy z uwagi na fakt iż § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia cyt. ,,zezwala na posiadanie faktury korygującej bez podpisu odbiorcy, ale z innym dowodem potwierdzenia jej odbioru, np. w formie zwrotnego poświadczenia odbioru pocztowej przesyłki poleconej, w którym zaznaczono, iż dotyczy ona konkretnej faktury korygującej (...) możliwe jest przechowywanie faktur korygujących (w rozumieniu § 23 cytowanego rozporządzenia) na nośniku komputerowym, a nie w formie wydruku dokumentu".

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 16.02.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 17.02.2006 r.), uzupełnionym pismem z dn. 24.04.2006 r. (termin do wniesienia uzupełnienia przywrócono postanowieniem z ...

Spółka prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży wysyłkowej towarów, które są dostarczane do konsumenta za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Wszystkie należności regulowane są za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy Spółki i każdą wpłatę można w sposób jednoznaczny przyporządkować do konkretnej transakcji. Na podstawie ewidencji prowadzonej przez Spółkę można ustalić dane, również adresowe, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów. W zakresie towarów oferowanych do sprzedaży klientom znajdują się m.in. płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i wideo. Spółka zwraca się z zapytaniem czy powstanie u niej obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących przy sprzedaży wysyłkowej, a jeżeli tak to wnosi o wskazanie miejsca instalacji kasy. Naszym zdaniem , nie powstanie obowiązek instalacji kas rejestrujących dla wysyłkowej sprzedaży towarów i po dniu 1 września 2006r. obrót Spółki z tytułu sprzedaży w systemie wysyłkowym nadal odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, przy prowadzeniu określonej przez stosowne przepisy, szczegółowej ewidencji dokonywanych transakcji.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza że wyrażone we wniosku stanowisko jest nieprawid ...

Czy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących dotyczy osób zajmujących się działalnością handlową, czy dotyczy też prowadzonej przez podatnika usługowej działalności gospodarczej polegającej na wideofilmowaniu uroczystości?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 07.09.2006r., a uzupełnionym pismem z dnia 18.09.2006r. w sprawie udzielenia interpr ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług w zakresie wideofilmowania za pomocą kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30 sierpnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyc ...

Czy sprzedaż osobom fizycznym niezapisanych płyt DVD, dyskietek, płyt CD podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej od dnia 01.09.2006 r. bez względu na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na obrót?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 51, poz. 375), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki, z dnia 12.07.2006 r., bez znaku, o udzielenie pisem ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy po 01.09.2006 r. dokonywana sprzedaż szkoleń w formie elektronicznej na płycie DVD poprzez Internet np. aukcje internetowe musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie kas rejestrujących stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego UZASADNIENIE Stan faktyczny: Po ...

Podatnik prowadzi działalność polegającą na rejestracji audiowizualnej życia kulturalnego na zamówienie (wesela, studniówki itp. dla klientów indywidualnych oraz otwarcia wystaw, występów itp. dla placówek kulturalnych - muzea, domy kultury). Zarejestrowany na kasecie materiał montowany jest i zgrywany na kasety wideo lub płyty DVD wg życzenia klienta. Zdaniem podatnika § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących nie obliguje go do zainstalowania kasy rejestrującej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1, §3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w związku z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z 2006 roku) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – po r ...

Generowanie strony w 135 ms