Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: studia

Czy wydatki ponoszone na czesne z tytułu podjęcia nauki, koszty dojazdu do uczelni prywatnym samochodem mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 15.11.2005r. (data wpływu do tut. organu 17.11.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 22.11.2005r. w sprawie interpre ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na studia podyplomowe, w sytuacji gdy wiedza uzyskana w ten sposób zostanie wykorzystana do wykonywania zleceń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.12.2005 r. (data wpływu 15.12.2005 r.) w sprawie ...

Prowadzę działalność gospodarczą i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy opłata czesnego za studia zaoczne ( zgodne z profilem prowadzonej działalności gospodarczej ) może stanowić koszt prowadzonej działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Panią M. wnioskiem z dnia 09.01.2006r. ( data wpływu 10.01.2006r. ), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach ...

- dotyczy wydatków poniesionych w związku ze studiami mogą w całości zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 10.04.2006 r. (złożony w US - 11.04.2006 r., uzupełnionym - 12.05.2006 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przed ...

Czy wydatki związane z opłacaniem nauki na studiach uzupełniających można uznać za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22 czerwca 2006 roku, uzupełnionym w dniu 11 lipca 2006r. w sprawie udziel ...

Czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki na studia zawodowe stanowią koszty uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy dofinansowanie przez przcodawcę kosztów czesnego za studiapodyplomowe pracownika podjęte bez skierowania zakładu pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.07.2006 r. znak: Fn. 3510/18/B/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdz ...

Czy sfinansowanie prze prcodawcę kosztów studiów doktoranckich pracownika jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 20 marca 2006 r. (data wpływu: 22 marca 2006 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 20 ...

dotyczy; opodatkowania w podatku od towarów i usług przychodu z zawartej umowy za pomoc w rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie prowadzone przez Szkołę Wyższą XY w miejscowości B.

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wystąpieniem z dnia 6 marca 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16 marzec 2006 r.) uzupełnionym w dniu 30 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania w p ...

Zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko WSPA w Lublinie zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I ...

Generowanie strony w 127 ms