Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aneks do umowy

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia nieprawidłową informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście pismem z dnia 04.11.2003 r. nr PDI/415-50/03. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym umowa o kredyt kontraktowy została zawarta z bankiem prowadząc ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług umów zlecenia podatnika będącego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Stosownie do pisma z 12.05.2004r. (data wpływu do Urzędu 17.05.2004r.), w sprawie interpretacji przepisów ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuję: Z ww pisma wynika, że będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku radcy pr ...

Czy można aneksować umowę w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, po podpisaniu przez Strony umowy dotyczącej budowy hali widowiskowo – sportowej?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie możliwości aneksowania umowy w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usłu ...

Dotyczy formy zwiększenia swego udziału w spółce cywilnej o 5400 zł poprzez wniesienie do niej działki budowlanej.

W oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w piśmie z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu) wystąpiła Pani z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie, dotyczące formy zwiększenia swego udziału w spółce cywilnej o 5400 zł poprzez wniesienie do niej działki budowlanej. Jednocześnie w Pani przekonaniu, o czym świadcz ...

W 2003 r. został zawarty kontrakt, w którym udział komponentu Unii Europejskiej (bezzwrotnej pomocy) wynosił 70 %. Czy w przypadku otrzymania w 2004 r. aneksu do umowy podwyższającego udział środków z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej mam skorygować zeznanie podatkowe za 2003 r. czy też zwiększyć udział dochodu zwolnionego w 2004 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. organu 24.06.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Z przedstawionego stanu faktycznego, w ...

Czy zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą umowy ?

W nawiązaniu do pisma, znak: FN.I.3040-5/04 z dnia 19.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.08.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje: W przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, które wykonane zostały przez podatnika pr ...


Czy scedowanie umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową na syna, który wycofane pieniądze przeznaczy na zakup mieszkania, spowoduje utratę prawa do ulgi mieszkaniowej oraz czy uznay będzie zakup mieszkania udokumentowany umową notarialną?

Na podstawie art. 27 a ust. 1 pkt 2 ustwy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001r. - podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się, jeżeli podatnik w roku podatkowym systematycznie gromadził oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mi ...

Czy w/g opisanego stanu faktycznego ma Pan obowiązek w zeznaniu rocznym za 2004 rok dokonać doliczeń uprzednio odliczonych / w latach 2001-2003 / kwot w związku z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej i czy będą to kwoty w wysokości 50% wykorzystanej ulgi?

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że w latach 2001-2003 korzystał Pan wraz z małżonką z odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej a w 2004r. na mocy aneksu do umowy o kredyt kontraktowy wyłącznym posiadaczem rachunku prowadzonego w kasie mieszkaniowej stała się Pana małżonka. Z dniem 01.01.2002r. ustawodawca skreślił z ustawy podatkowej przepisy mówiące o tzw. dużej uldze bud ...

Generowanie strony w 26 ms