Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: klub sportowy

Czy prawa do kart zawodniczych powinny być amortyzowane zgodnie z długością obowiązywania kontraktu z zawodnikiem czy też powinny być jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 12 maja 2005 r. Nr PBII 423/11/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

1. Wydatki na działalność innego podmiotu (w tym przypadku klubu sportowego) nie mogą być potraktowane jako koszty podatkowe poniesione w celu osiągnięcia "własnych" przychodów, tj. przychodów podatnika ponoszącego te wydatki. 2. Odliczenie wydatków na działalność klubów sportowych nie może być uznane jako zwiększenie istniejącego limitu odliczenia darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (10% i 6% odpowiednio w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych), ponieważ odrębne odliczenie na działalność niektórych klubów sportowych nie jest tożsame z zakresem odliczenia darowizn na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 3. Aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia, klub sportowy, będący osobą prawną, musi posiadać licencję sportową oraz skupiać co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. Kwestie licencji klubu sportowego, przyznawanej przez właściwy polski związek sportowy, zostały uregulowane w art. 6 ustawy o sporcie kwalifikowanym.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przekazuję wyjaśnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalnoś ...

1. Czy usługi związane ze sportem wykonywane przez klub sportowy, który nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy prowadzona w ramach działalności sportowej działalność gospodarcza polegająca m.in. na wypożyczaniu sprzętu sportowego, sprzedaży wyrobów cukierniczych i napojów, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 15.07.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 02.09.2004 r., wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z załącznikiem nr 4, poz. 11 - do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

1. Czy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazana darowizna na klub sportowy stanowi podstawę odliczenia od dochodu gdy została przekazana na cel upowszechnienia kultury fizycznej i sportu ? (klub nie posiada statusu instytucji pożytku publicznego) ? 2. Czy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazana darowizna na ognisko wychowawcze stanowi podstawę odliczenia od dochodu, gdy została przekazana na kościelną działalność charytatywno -opiekuńczą oraz cele kultu religijnego ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż prz ...


1. Czy klub sportowy spełnia wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne dla możliwości skorzystania przez darczyńców z tzw. ulgi sportowej? 2. Co należy zaliczyć do kategorii "wydatków na działalność klubów sportowych"? 3. W jaki sposób należy dokumentować (ewidencjonować) wpłaty dokonane z wyżej powołanych tytułów?

Klub Sportowy jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej. Przepisy art. 7 tej ustawy stosuje się także do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Kluby takie uzyskują osobowość prawną z chwila wpisania do ewidencji prowadzonej przez właś ...

Czy w związku z zakupem usług wymienionych we wniosku od podmiotów niemających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy od ich przychodów pobrać zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek w wysokości 20% ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2005 r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła od usług wymienionych ...

Czy zasadne jest pobieranie przez kluby 19% podatku od zwrotu poniesionych kosztów przejazdu sędziego piłki nożnej do miejsca rozgrywania meczu oraz - czy zwrot kosztów przejazdu należy doliczyć do rocznego dochodu sędziego piłki nożnej ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 15.03.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 16.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, że jest Pan sędzią piłki nożnej. Po otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczeniu na zawody udaje się Pan do miejsca, gdzie rozgrywany jest mecz. Nie jest Pan pracownikiem klubów piłkarsk ...

Czy usługa transferu zawodnika do innego klubu sportowego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.04.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej inter ...

Czy dla uczniów i studentów będących sportowcami - amatorami pobierającymi stypendium sportowe, którego wysokość i zasady zostały określone w uchwale Rady Powiatu stosuje się zwolnienie od podatku dochodowego wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 40b i ust. 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.07.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do z ...

Generowanie strony w 9 ms