Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: terytorium państwa

Czy obrót z tytułu otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy należy wykazać w ewidencji za miesiąc, w którym wystawiono fakturę dokumentującą je otrzymanie oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazać w ewidencji i deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Spółka zwraca się z zapytaniem czy obrót z tytułu przedmiotowej transakcji, daje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w myśl art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą.

Stan faktyczny Podatnik podatku od towarów i usług – spółka z o.o. świadczy usługi polegające na remoncie statków (PKWiU ex 35.11), a także organizuje dostawy części do statków i kutrów morskich (bez montażu). Spółka wystawiła fakturę bez podatku VAT za dostawę towaru dla odbiorcy z Cypru, które uprzednio zakupiła od kontrahenta z Holandii. Nabywca towaru (podmiot z Cypru) odebrał bezpośrednio od ...

Podatnik zapytuje czy usługa montażu na terenie Belgii dźwigów z materiałów i części gotowych sprowadzanych z krajów Wspólnoty Europejskiej i z krajów trzecich, stanowiących własność kontrahenta posiadającego siedzibę w Finlandii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.08. 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie miejsc ...

Czy w sytuacji, gdy przestój środków transportu występuje w ramach wewnątrzspólnotowego transportu towarów, a Strona poda dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby VAT na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, w którym dochodzi do przestoju, miejscem świadczenia tej usługi, zgodnie z art. 28 ust. 4 w zw. z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało Stronie ten numer.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać s ...

Czy przekazanie przez spółkę z o.o. z siedziba w RP na konto firmy z siedzibą na Ukrainie kwoty pieniędzy tytułem udziałów w tej firmie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 19. ...

Czy wykonując usługi jako podwykonawca polskiej firmy na terenie Niemiec podatnik winien się zarejestrować we właściwym dla miejsca wykonywania usług, niemieckim urzędzie skarbowym?

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jako podwykonawca polskiej firmy świadczył na terenie Niemiec usługi polegające na wykonywaniu izolacji na ścianach i okablowaniu na statku znajdującym się w niemieckiej stoczni. Kontrahent niemiecki podał dla tych czynności wykonawcy głównemu (Polskiej firmie ...

1.czy wypłacona w roku 2007 dywidenda przez spółkę akcyjną będącą podatnikiem podatku dochodowego w Polsce oraz mającą na terytorium Polski siedzibę na rzecz Wnioskodawcy, który jednocześnie jest jej 100% akcjonariuszem będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?2.czy kwota otrzymanej w roku 2007 dywidendy przez Wnioskodawcę nie będzie uwzględniana przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 30.01.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. 1.czy wypłacona w roku 2007 dywidenda przez spółk ...

Czy transakcja polegająca na sprzedaży i przemieszczeniu towarów należących do Podatnika z terytorium Niemiec bezpośrednio do kontrahenta na terytorium państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju oraz sposobu jej wykazania w deklaracji VAT-7?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.12.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania, ż ...

Czy zaliczka otrzymana od kontrahenta rosyjskiego na poczet dostawy towarów, należących do Podatnika – wywiezionych z terytorium Niemiec bezpośrednio do kontrahenta na terytorium państwa trzeciego – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.12.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania, ż ...

Czy transakcja polegająca na nabyciu przez Podatnika towarów od kontrahenta niemieckiego, które nie zostaną przemieszczone na terytorium Polski, lecz bezpośrednio z Niemiec będą wywiezione na terytorium państwa trzeciego (do kontrahenta rosyjskiego), nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.12.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania, ż ...

Generowanie strony w 267 ms