Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczenia obowiązkowe

Czy mozna zaliczyć w koszty uzyskania przychodu opłaty za egzamin SEP oraz składki do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2005 r., które wpłynęło w dniu 07.09.2005 r. i zostało uzupełnione pismem z dnia 29.09.2005 r. (data wpływu do organu 27.09.2005 r.) o udzielenie pis ...

Czy istnieje obowiązek sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C w przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody odszkodowań bezpośrednio osobom poszkodowanym?

Stan faktyczny: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy (...) w formie zakładu budżetowego nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu zarządzania mieniem komunalnym. Wnioskodawca zgłasza swojemu Ubezpieczycielowi w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkody wyrządzone ze swojej winy najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych np.: - za ...


Czy poniesione koszty tytułem ubezpieczenia AC i OC samochodów stanowią koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym którego dotyczą, proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych miesiącach w wysokości 1/12 poniesionych wydatków, czy stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Anny K. z dnia 26.10.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkoweg ...

Czy wydatki na samochód i koszty utrzymania samochodu potrzebnego do przyjazdów i odjazdów z miast na terenie całej Polski są kosztami prowadzonego kursu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 4, pkt 49, art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku N. sp. z o.o. z dnia 21.11.2005 r. (...) o udziele ...

Czy wypłacone do warsztatu naprawiającego samochód osobowy (ujęty w ewidencji środków trwałych Podatnika, całkowicie umorzony, nieobjęty ubezpieczeniem AC) przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, którym nie był pracownik Podatnika, odszkodowanie z polisy OC sprawcy stanowi przychód dla celów podatku dochodowego Podatnika? W dniu 25.04.2006 r. miała miejsce kolizja drogowa.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przed ...

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego od wydatków na nabycie towarów i usług, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ?

Na podstawie: art. 14 a - art. 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 21 marca 2007 r. (21.03.2007 r. data wpływu do tut. organu) uzupełnionego pismem z dnia 24.04.2007 r. o interpretację zastosowania przepisów między innymi ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od ...

Czy koszty z tytułu likwidacji szkód oraz wydatki na przeprowadzenie ekspertyz lub opinii związane z likwidacją szkód powinny być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym być potrącane w dacie ich poniesienia?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową. Jednym z podstawowych elementów działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych jest wypłata odszkodowań w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w odniesieniu do których zostały zawarte umowy ubezpieczenia. Każda umowa dotycząca ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zda ...

Dotyczy odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uiszczanych za pracowników Spółki składek na rzecz samorządu zawodowego i składek ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 2 i art. 7ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaoraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590), zmienia z urzędu postanowienie Nacz ...

Czy opłacone na raty ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego powinno być zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie zawarcia polisy /podpisania umowy/, czy też powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania ubezpieczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 14 ms