Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: określenie zobowiązaniadotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - przedmiotu wniosku o interpretację

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 25.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.07.2006r., znak: IS.I/2-4231/13/06, uchylającej postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 17.03.2006 r., znak: US.I ...

1. Autor skargi kasacyjnej zarzuca zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlega ostatnio wymieniony zarzut. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy, albo że został skutecznie podważony, można przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego. 2. Zarzut naruszenia przepisu art. 106 § 3 p.p.s.a. należy uznać za bezzasadny. Zwłaszcza w świetle sformułowania strony skarżącej sprowadzającej się do „przeprowadzenia dowodu z dokumentów Sądu Apelacyjnego i zeznań podmiotów". Skarga kasacyjna w tym zakresie nie zawiera dokładnego określenia o jakie akta skarżącemu chodzi chociażby sygnaturę akt, czy datę wyroku, a ponadto w świetle powołanego przepisu możliwe jest jedynie przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z Apelacyjnego. 3. Z kolei zarzut strony skarżącej naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. jest również bezzasadny, gdyż nie tylko że dotyczy ten przepis wyroku, a nie decyzji, jak twierdzi skarżący na ostatniej stronie skargi kasacyjnej, lecz uzasadnienie wyroku Sądu i instancji odpowiada wymogom przewidzianym treścią zarzuconego przepisu. 4. Zarzuty naruszenia przepisów postępowania to jest art. 135 i 140 § 3 p.p.s.a zresztą bliżej nierozwinięte w uzasadnieniu skargi kasacyjnej należy uznać za chybione, a wręcz niezrozumiałe. Ponieważ nie zakwestionowano skutecznie stanu faktycznego przyjętego przez Sąd l instancji, Naczelny Sąd Administracyjny jest tak ustalonym stanem faktycznym związany. 5. skoro uzyskał on dochody z najmu w 1996 r. i tego dochodu nie ujawnił w zeznaniu rocznym za 1996 r., to, jak słusznie uznał Sąd I instancji, organy podatkowe zobowiązane byty na podstawie art. 21 § 3 O.p. określić to zobowiązanie podatkowe jako zaległość podatkową w zaskarżonych decyzjach.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 listopada 2005 r. (I SA/Sz 232/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Kazimierza S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2003 r. Nr ZPB-4117-14/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd l instancji ustalił, iż decyzją z dnia 22 grudnia 2003 r., na podstawie art. 233 ...

Zaskarżony wyrok zapadł w następstwie wniesienia skargi na powtórną decyzję w przedmiocie określenia małżonkom wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. Jest rzeczą oczywistą, że podejmując wyrok w tego rodzaju sytuacji, sąd administracyjny ma obowiązek sprawdzić, jak organy podatkowe wywiązały się z realizacji skierowanych do nich wcześniej, wynikających z dokonanej w sprawie oceny prawnej, wskazań.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 672/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną przez Aleksandra L. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 lutego 2005 r. Nr PBII/1-41171/56/2004 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że zaskarżona decyzja została wydana na skutek uchyleniu przez ...

1. Czy sposób ustalenia wartości początkowej (zastosowany kurs) jest prawidłowy? 2. Czy różnice pomiędzy wartością początkową licencji, ustaloną jak w stanie faktycznym, a wartością wynikającą z wystawionych faktur (kwoty te będą rożne ze względu na przeliczanie rat w eur na pln wg kursu z dnia wystawienia faktury) korygują cenę nabycia (wartość początkową) nabytej licencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy zgodna z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przyjęta przez Spółkę metoda uwzględniania różnic kursowych przy ustalaniu wartości początkowej nabytych lokali?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 204 ms