Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Wojewódzki Sąd Administracyjny


Ze względu na kontrolne kompetencje sądów administracyjnych brak w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia przepisu postępowania sądowego, który kwestionowałby prawidłowość dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny co do zgodności z prawem materialnym decyzji organu podatkowego powoduje, iż zarzut naruszenia prawa materialnego jest w tym przypadku bezprzedmiotowy. Sąd Administracyjny nie rozpoznaje sprawy podatkowej co do meritum i nie stosuje bezpośrednio prawa materialnego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku decyzją z 18 listopada 2003 r. określił "A." sp. z o.o. w B., za kwiecień 2003 r. kwotę zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy w wysokości innej, niż zadeklarowana oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W wyniku bowiem przeprowadzonej kontroli w spółce, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług za ...


Konstruowanie podstaw kasacyjnych odnoszących się do przepisów postępowania wymaga powołania odpowiednich przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Adresatem zarzutów kasacyjnych może być bowiem jedynie Sąd administracyjny pierwszej instancji działający w oparciu o wskazany wyżej akt prawny. Powołanie przez autora skargi kasacyjnej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego należy uznać za błędne.

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Stefanii W. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2002 r. utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 lipca 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. Jak wskazano w uzasadnieniu, organy podatkowe zakwestionowały Skarżącej zar ...

Generowanie strony w 41 ms