Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie układowe


Wątpliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wynikających z zawartego postępowania układowego pomiędzy Jedostką (wierzyciel) a Zakładami SA (dłużnik), których termin płatności, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z 10 maja 2002r. o zatwierdzeniu układu, przypadał po 1 maja 2004r.

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r.Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicachz 8 lipca 2005r., Nr PP-443/24/ICH/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności kuratora.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 4.01.2006 r., wniesionego przez Bożenę N., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dn. 21.12.2005 r., znak: I US-II/443/105/05/1, w sprawie pisemnej interpretacji co do ...

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności tymczasowego nadzorcy sądowego i nadzorcy sądowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 4.01.2006 r., wniesionego przez Bożenę N., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dn. 21.12.2005 r., znak: I US-II/443/105/05/2, w sprawie pisemnej interpretacji co do ...

dotyczy zakwalifikowania, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej część należności umorzonej w toku postępowania układowego

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku O. spółka z o.o. z dnia 25.11.2005 r. (...) o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa po ...


Podatnik ma wątpliwości, czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu faktycznej realizacji wierzytelności będzie mógł zaliczyć całość poniesionych wydatków na nabycie wierzytelności, czy z wyłączeniem części proporcjonalnie przypadającej na umorzoną należność.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, ...

Czy umniejszenie wierzytelności, dokonane na skutek złożenia sędziemu komisarzowi przez wierzyciela oświadczenia o cofnięciu części wierzytelności i zrzeczeniu się możliwości dochodzenia roszczeń w zakresie przekraczającym pozostałą po powyższym cofnięciu kwotę, stanowi dla Banku (…) S.A. przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy umorzona wartość należności z tytułu dostaw na rzecz firmy francuskiej, zaksięgowana uprzednio jako przychód należny zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać uznana jako koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wierzytelność nieściągalną

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z ...

Generowanie strony w 130 ms