Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie odsetek

Czy otrzymane odsetki z góry będą stanowić dla Spółki przychód podatkowy w momencie ich otrzymania?

W dniu 9.09.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 28.10.2005r. (wpływ do tutejszego organu w dniu 28.10.2005r.). Przedstawiając stan faktyczny, Wnioskujący wskazał, że Spółka prowadzi działalność na rynku finansowym, współpracując z Bankiem, który wkrótce s ...

Czy będzie uprawnione uznanie przez Spółkę odsetek za otrzymane w momencie przelania przez Spółkę na rachunek pożyczkobiorcy kwoty kredytu, pomniejszonej o sumę należnych odsetek?

W dniu 9.09.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 28.10.2005r. (wpływ do tutejszego organu w dniu 28.10.2005r.). Przedstawiając stan faktyczny, Wnioskujący wskazał, że Spółka prowadzi działalność na rynku finansowym, współpracując z Bankiem, który wkrótce s ...

Jaki kurs należy stosować do ustalenia podstawy opodatkowani z tytułu wypłacanych przez polską spółkę należności licencyjnych i odsetek?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach swojej działalności dokonuje wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych w tytułu należności licencyjnych i odsetek. Wypłaty są dokonywane przelewami bankowymi z kont walutowych płatnika. Spółka zwraca się o potwierdzenie jej stanowiska, zawartego we wniosku, iż do ustalenia podstawy opodatkowania należy przyjmować kurs przelicz ...

Jak należy ustalać dyskonto przy wykupie obligacji nabytych wcześniej w drodze spadku lub darowizny?

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka wykonuje czynności płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego co do zasady w wysokości 19% od przychodów z dyskonta i odsetek uzyskanych przez posiadaczy obligacji (w tym obligacji emitowanych przez Skarb Państwa). Opisane czynności wykonywane są w oparciu o: art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lip ...

1) Czy dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 2) Czy przychody z tytułu: - wynajmu pomieszczeń na potrzeby bufetu, mieszkania dla dozorcy , - zwrot wydatków, które dokonywane są na podstawie zawartych umów, - udostępnienia pokoju gościnnego, - sprzedaży złomu, - otrzymanych odsetek, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy podlegają ewidencji prowadzonej do ustalenia limitu wartości sprzedaży zwolnionej tj. 10 000 EURO.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sądu Okręgowego w xxx z dnia 04.08.2005 r., uzupełnionego pismem z dn. 05.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podat ...

Spółka zwraca się z zapytaniem czy postępuje prawidłowo nie uwzględniając otrzymanych odsetek od lokat i od należności w mianowniku proporcji ustalanej dla celów rocznej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8, ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 6.12.2005 r., posta ...


Czy należności z tytułu wynajmu samochodu od kontrahenta hiszpańskiego oraz odsetki zapłacone od pożyczek udzielonych przez kontrahenta hiszpańskiego powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 20% w Polsce ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.12.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 28.02.2006 r., a następnie został uzupełniony pismem z dnia 12.04.2006 r., które wpłynęło do tut. urzędu w dniu 20.0 ...

Czy płatnik podatku zasadnie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od sumy odsetek za opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia za pracę-zryczałtowane wynagrodzenie z zysku za 2000 rok - przysługującego Prezesowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2006 r., uzupełnionego w dniu 21.07.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego ...

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowymod osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) lub jakichkolwiek innych przepisów, odsetki ustawowe od zasądzonych na rzecz powódki odszkodowań są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym czy prawidłowo pobrano zaliczki na ten podatek od wypłacanych kwot odsetek?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2006r.złożonego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku (data wpływu do organu podatkowego 28.04.2006r.), przesłanego pismem z dnia 11.05.2006r. zgodnie z właściwością miejscową do tut. organu podatkowego (data wpływ ...

Generowanie strony w 34 ms