Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przepadek

1. Artykuł 20 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Artykuł 30 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Skład orzekający Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny (dalej: Sąd Rejonowy) po podjęciu 28 lutego 2000 r. postanowienia (sygn. akt II Kws 247/98/K) wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z następującym pytaniem prawnym: czy przepis art. 20 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930) jest zgodny z art. 173 i art. 178 Kon ...

Czy na podstawie aneksu z dnia 31.01.2005r. i anulowaniem przepadku kaucji, a tym samym anulowaniem wynikającego stąd przychodu 2004r., Spółka powinna dokonać odpowiedniej korekty zeznania podatkowego w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?

W dniu 2.08.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w ramach swojej działalności zawarła ,,umowy ramowe’’ (umowa z dnia 16.11.2002r., 20.11.2002r. oraz 15.03.2004r.) o wzajemnej współpracy, w ramach których Wnioskująca zlecała w szczegółowy ...

Czy kwota 200.000 zł zadatku, który przepadł w związku z niedojściem do skutku przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu roku 2010 w świetle podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 66 ms