Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek oszczędnościowo-kredytowy

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Zapytanie Podatnika dotyczy zasad i okoliczności powodujących konieczność zwrotu wykorzystanej uprzednio, tzw. „dużej ulgi budowlanej".

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia 2003 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, iż zasady i okoliczności powodujące konieczność zwrotu wykorzystanej uprzednio, tzw. „dużej ulgi bud ...

Czy podatnik, który dokonał odliczenia od podatku z tytułu zakupu gruntu pod budowę domu będzie zobowiązany do zwrotu ulgi w przypadku sprzedaży w/w gruntu oraz korzystając z odliczenia od podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i wydatkując je na budowę domu czy będzie zobowiązany do zwrotu kwot uprzednio odliczonych?Od jakiej kwoty podatnik zapłaci 10% podatek w przypadku sprzedaży budowy jeśli nie wydatkuje całej kwoty ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe?

Zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176) w przypadkach odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup gruntu lub odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu, a następnie zbycia tego gruntu lub prawa – podatnik jest obowiązany wykazać i ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 28.07.2003 r. i uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmi ...

Czy kwota wpłacona na rachunek nieoprocentowany prowadzony przez Kasę Mieszkaniową można odliczyć od podatku w ramach kontynuacji dużej ulgi budowlanej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.02.2004 r. oraz jego uzupełnienie z dnia 10.03.2004 r. w sprawie możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym wpłaconej w grudniu 2003 roku kwoty pieniężnej na rachunek nieoprocentowany prowadzony w kasie mieszkaniowej, działając zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) ...

W lutym 2000 r. zawarłem umowę na okres 72 miesięcy (tj. 6 lat) z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym. W lutym 2004 r. aneksem do umowy skróciłem systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej na okres 48 miesięcy (tj. 4 lat) z zamiarem przezanczenia wycofanych oszczędności na zakup mieszkania. Czy w związku ze skróceniem okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej zobowiązany jestem do doliczenia do podatku kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu oraz czy tracę prawo do ulgi?

Zgodnie z art.4 ust.3 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U.Nr.134,poz.1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniowę o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w pr ...

Czy fakt nienaliczania odsetek od linii kredytowej w koncie osobistym jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.02.2004 r. skierowane do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (data wpływu do tut. Urzędu 1.03.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art ...

Dotyczy możliwości dokonania odliczenia od podatku dochodowego kwoty wynikającej z systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2004 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Z treści pisma wynika, iż uzyskuje Pan dochody ze stosunku pracy, ponadto ...

Czy skorzystanie przez podatniczkę z prawa do odliczenia określonego w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.) oznacza, iż podatniczka nabyła prawo do ulg podatkowych z tytułu zakupu działki budowlanej i wydatków na budowę budynku mieszkalnego, na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2002 r.?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach na pisemne zapytanie z dnia 21.05.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że podatniczka korzystała z odliczenia okr ...

1. Czy syn, na którego rodzice scedowali prawa i obowiązki do rachunku w kasie mieszkaniowej, będzie mógł dokonywać odliczeń z tytułu dalszego oszczędzania w kasie mieszkaniowej ? 2. Czy w przypadku ponownej cesji, poprzedni właściciel rachunku będzie mógł dokonywać odliczeń ? 3. W jakim okresie należy wydatkować zgromadzone w kasie mieszkaniowej środki ?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 maja 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów dotyczących gromadzenia oszczędności w Kasie Mieszkaniowej i scedowania w bieżącym roku praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na syna, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie, działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), wyjaśnia: Na podstawie art. 4 u ...

Generowanie strony w 42 ms