Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skuteczność

Kiedy nastąpi prawnie skuteczne przeniesienie własności składników majątkowych w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki z o.o. - w dacie zawarcia umowy spółki z o.o. czy w dacie rejesteracji tej spółki w KRS ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej określenia momentu prawnie skutecznego prz ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na organizację i obsługę programu, wydatki na sfinansowanie gratyfikacji (bony towarowe lub kwoty pieniężne) Uczestnikom, tj. pracownikom Agentów-niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pośrednicząc w zawieraniu usług telekomunikacyjnych przez Podatnika. Między Spółką a Uczestnikami nie istnieje i nie będzie żadnej umownej więzi prawnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

1. Przytaczając podstawę kasacyjną strona winna wskazać przepis konkretnego aktu prawnego, ze wskazaniem jednostki redakcyjnej. Zarzucając naruszenie prawa materialnego, winna wskazać formę tego naruszenia, przy czym zauważyć należy, że obie formy naruszenia nie mogą wystąpić jednocześnie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2005 r., sygn. akt l FSK 423/05,opub. w Systemie Informacji Prawnej Lex pod nr 187703). 2. Powołując zarzut błędnej wykładni przepisu prawa strona obowiązana jest podać, jak według niej dany przepis należy rozumieć, zarzucając zaś niewłaściwe zastosowania-wskazać przepis, jaki winien mieć zastosowanie. Wskazując zaś na naruszenie przepisów postępowania winna ona wskazać przepisy regulujące postępowanie przed sądami administracyjnymi, ewentualnie w powiązaniu z odpowiednimi przepisami regulującymi postępowanie administracyjne, których naruszenia sąd l instancji nie uwzględnił. 3. Skargę kasacyjna wnosi się bowiem od wyroku sądu (art. 173 § 1 ppsa), Naczelny Sąd Administracyjny ocenia zatem wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 15 § 1 pkt 1 ppsa), postępowanie przed nim nie jest powtórzeniem postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, gdzie kontroli podlega działanie administracji publicznej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akt FSK 2290/04, opubl w Lex pod nr 173245). Zarówno przytoczenie podstaw kasacyjnych, jak i ich uzasadnienie, winny być na tyle konkretne, aby nie trzeba się było domyślać intencji skarżącego. W postępowaniu wywołanym skargą kasacyjną obowiązuje bowiem zasada pełnego związania sądu granicami środka odwoławczego. Z urzędu Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod rozwagę tylko nieważność postępowania (art. 183 § 1 ppsa). Nie może zatem konkretyzować czy precyzować za stronę zarzutów skargi kasacyjnej. Niedokładne (ogólnikowe) uzasadnienie skargi kasacyjnej bądź jego brak czyni zatem kontrolę zaskarżonego wyroku niemożliwą.

Wyrokiem z dnia 12 października 2005 roku, sygn. akt l SA/Sz 640/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Stefana O na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 lipca 2004 roku Nr NA-2-7240/58/2004/AST w przedmiocie zarzutów w prawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W sprawie ustalono, iż postanowieniem z 27 lipca 2004 r. nr NA 2-7240/58/2004/AST, wy ...

Generowanie strony w 32 ms