Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

1. Odmienna ocena dowodów zgromadzonych przez organy podatkowe i zaprezentowanych przez podatnika i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków nie stanowi o tym, że sąd uchybia dyspozycji art. 187 § 1 u.p.s.a., nie wskazując podstaw do stwierdzenia wadliwości zaskarżonej decyzji. 2. Skoro sąd administracyjny I instancji, mimo zakresu zaskarżenia zawartego w skardze i jej uzasadnieniu, zaprezentował swe stanowisko odnośnie każdego z zakwestionowanych przez organy podatkowe wydatków i nieuznania ich za koszt uzyskania przychodu, podzielając w tym zakresie stanowisko organu odwoławczego, z zachowaniem art. 141 § 4 u.p.s.a., w ww. zakresie zarzut naruszenia przepisu postępowania - ograniczony faktycznie do ram dyspozycji art. 141 § 4 u.p.s.a. - nie może być uwzględniony. 3. Ustalony stan faktyczny nie wykazał, by istniał chociażby potencjalny związek poniesionych przez skarżącego zakwestionowanych wydatków z uzyskanym przychodem lub możliwością przyczynienia się do osiągnięcia przez skarżącego przychodu z danego źródła, co odnosi się również do niezaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatku skarżącej spółki w zakresie ubezpieczenia członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej. Tym samym WSA ocenił prawidłowo zebrany w sprawie materiał dowodowy, nie naruszając przepisów postępowania i właściwie odniósł go do dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Decyzją z dnia 28.12.2001 r. Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, kierując się m.in. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), określił stronie skarżącej Z. S.A. w P. (aktualnie - F. S.A.) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób za rok 2000, zaległość podatkową w tym podatku wraz ...


Czy w sytuacji, gdy decyzja jest na etapie rozpatrywania przez WSA w należy podjąć działania zmierzające do zapłaty podatku VAT? Podatnik nie chciałby pozostawać w zwłoce i płacić odsetek, gdyby okazało się że skarga nie zostanie załatwiona pozytywnie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 25.05.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2006 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej nal ...

Wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi tylko część należności pieniężnej, która została zakwestionowana w skardze.

Postanowieniem z dnia 17 września 2007 r. Sygn. akt I FZ 391/07 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując zażalenie Przemysława G. na zarządzenie przewodniczącego wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Lu 377/07 w zakresie uzupełnienia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Przemysława G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 1 ...

Generowanie strony w 32 ms