Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: żądanie

1. Odmienna ocena dowodów zgromadzonych przez organy podatkowe i zaprezentowanych przez podatnika i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków nie stanowi o tym, że sąd uchybia dyspozycji art. 187 § 1 u.p.s.a., nie wskazując podstaw do stwierdzenia wadliwości zaskarżonej decyzji. 2. Skoro sąd administracyjny I instancji, mimo zakresu zaskarżenia zawartego w skardze i jej uzasadnieniu, zaprezentował swe stanowisko odnośnie każdego z zakwestionowanych przez organy podatkowe wydatków i nieuznania ich za koszt uzyskania przychodu, podzielając w tym zakresie stanowisko organu odwoławczego, z zachowaniem art. 141 § 4 u.p.s.a., w ww. zakresie zarzut naruszenia przepisu postępowania - ograniczony faktycznie do ram dyspozycji art. 141 § 4 u.p.s.a. - nie może być uwzględniony. 3. Ustalony stan faktyczny nie wykazał, by istniał chociażby potencjalny związek poniesionych przez skarżącego zakwestionowanych wydatków z uzyskanym przychodem lub możliwością przyczynienia się do osiągnięcia przez skarżącego przychodu z danego źródła, co odnosi się również do niezaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatku skarżącej spółki w zakresie ubezpieczenia członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej. Tym samym WSA ocenił prawidłowo zebrany w sprawie materiał dowodowy, nie naruszając przepisów postępowania i właściwie odniósł go do dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Decyzją z dnia 28.12.2001 r. Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, kierując się m.in. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), określił stronie skarżącej Z. S.A. w P. (aktualnie - F. S.A.) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób za rok 2000, zaległość podatkową w tym podatku wraz ...


Czy odszkodowanie wypłacone na żądanie osoby fizycznej na podstawie art.363 § 1 k.c. w związku z art.361 § 2 k.c. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy ta wysokość odszkodowania nie wynika z porozumienia zawartego między osobą zobowiązaną do naprawienia szkody i poszkodowanym?

Pismem z dnia 03.03.2006 r. (wpływ 07.03.2006 r.), uzupełnionym w dniu 22.03.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący stan faktyczny : W dniu 18.02.2005 r. samochód marki PEUGEOT 307 nr rej. ... stanowiący Pana własność został uszkodzony. Do uszkodze ...

Jak ustalić przychód z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków i budowli w trybie art. 231§ 2 Kodeksu cywilnego w związku z wybudowaniem przez dzierżawcę na działce hali o wartości znacznie przewyższającej wartość gruntu? Czy przychód wynosi ustalone wynagrodzenie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10 kwietnia 2006 r. (data wpływu 14 kwietnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Generowanie strony w 82 ms