Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana umowy

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo Jednostki z dn. 08.12.2003r. (bez znaku, data wpływu: 11.12.2003r.), dotyczące zagadnienia: przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje iż: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę ...

- czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 „a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.02.2004 r. czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ...

Czy skracając na podstawie aneksu do umowy okres systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej podatnik zachowuje prawo do nabytej ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.10.2003 r. skierowane do Izby Skarbowej w Rzeszowie, przesłane do tut. Urzędu w dniu 30.10.2003 r., uzupełnione dnia 15.11.2003 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: ...

Czy zasadne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów różnicy pomiędzy kursem waluty z dnia przewalutowania, a kursem waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, powstałej w wyniku zmiany umowy kredytowej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki w sprawie stosowanie przepisów prawa podatkowego, informuje: Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym, w grudniu 2000 r. Spółka zawarła umowę z Bankiem, na mocy której Bank udzielił Spółce kredyt denominowa ...


Umowa na roboty budowlane podpisane ze szpitalem przed dniem 01.05.2004r. , według jakiej stawki podatku powinny być niniejsze roboty rozliczone ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytania z dnia 3 czerwca 2004r. (data wpływu), dotyczące zastosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zmiany stawki podatkowej po podpisaniu umowy informuje: Zgodnie z nową ustawą z dnia 11 marca 2004r ...

Spółka pyta czy zmiana warunków umów pożyczek, przy zachowaniu niezmienności zasadniczych elementów tych umów spowoduje, że odsetki od tych pożyczek przestaną w całości stanowić koszt podatkowy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?.

W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania z dnia 29.06.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 02.07.2004r.) - złożonego w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że ...

Czy w sytuacji gdy korzystający nie mogąc wykonać postanowień umowy leasingowej zostaje zastąpiony przez inny podmiot który wstępuje wówczas we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tej samej umowy leasingowej, kontynuując jednocześnie użytkowanie przedmiotu leasingu ulegnie zmianie podstawowy okres umowy leasingu?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 19.07.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu- 22.07.2004r.) informuje co następuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że spółka XXX Sp. z o.o. prowadzi działalność leasingową ...

Pytanie Spółki przedstawia się następująco: Czy zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy pobierać podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 tej ustawy tylko od odsetek naliczonych od dnia zmiany warunków umowy, od dnia jej przedłużenia lub odnowienia, od którego to momentu klient utracił zwolnienie przewidziane w art. 52a ust. 1 pkt 2.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 16 lipca 2004 r. (uzupełnionym pismem z dnia 01.08.2004 r.). Z przedstawionego stanu faktycz ...

Generowanie strony w 3 ms