Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od środków transportowych

Czy spółka jawna jako spółka osobowa będąca podmiotem praw i obowiązków po wpisaniu do rejestru sądowego winna opłacać podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę spółki czy miejsce zamieszkania wspólników spółki jawnej.

Spółka Jawna jako spółka osobowa, zgodnie z art. 8 Kodeksu spółek handlowych, prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Korzystając z tych uprawnień spółka nabywa również prawa własności środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków t ...

Czy spółka posiadająca wydzielone jednostki organizacyjne, nie będące oddziałami spółki powinna opłacać podatek od środków transportowych zgodnie z siedzibą spółki w Łodzi, czy też zgodnie z miejscem położenia wydzielonej jednostki w posiadaniu której znajdują się środki transportu spółki (organem podatkowym właściwym jest organ gminy na terenie której znajduje się filia).

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1-2 i § 7, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w indywidualnej sprawie z dnia 12 października 2005 r. o udzielenie interpr ...


Czy opodatkowaniu podlegają przyczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym - ciągnikiem rolniczym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 1 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego "PEKOM" S.A. w Żarach z dnia 17.02.2006r. w sprawie ...

- dotyczy opłat podatku od środków transportowych od pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony.

Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku ... zam. w E. ul. ......, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej opłat podatku od środków transportowych od pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony - postanawia sta ...

Jaką stawkę podatku od środków transpotrowych należy płacić posiadając dwa ciągniki o różnej masie całkowitej i przyczep.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Wójt Gminy Świerklanyudziela odpowiedzi na pytanie przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu Gminy Świerklany w dniu 13.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji codo zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. podlego opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie Pana .... interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - Prezydent Miasta .... postanawia uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wnio ...

Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie odnośnie stawki podatku od towarów i usług na przeniesienie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu oraz podatku od środków transportowych na wynajmującego samochód ciężarowy. Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Przedsiębiorstwo wydzierżawiło samochody ciężarowe będące własnością Spółki. Zgodnie z zawartą umową obciąża ona wynajmującego czynszem dzierżawnym, ubezpieczeniem AC i OC oraz podatkiem od środków transportowych. Zdaniem strony przeniesienie kosztu ubezpieczenia samochodu PKWiU 66.03.21 jest zwolnione z podatku VAT na podstawie poz.3 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT. Ponadto zgodnie z art.29 ust.1 ustawy o VAT w myśl, którego podstawą opodatkowania jest obrót obejmujący całość świadczenia należnego od nabywcy, w tym przypadku należy traktować podatek od środków transportowych jak część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi dzierżawy i opodatkować według stawki dla danej usługi dzierżawy tj. 22%.

UZASADNIENIE W rozpatrywanym przypadku należy mieć na względzie zapis art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodz ...

Czy samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 tony, stanowi samochód ciężarowy podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

POSTANOWIE NIE Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. 14a § l, § 3 i § 4, art. 14b § l, § 2 i § 7, art. 216 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r: Nr 8 poz. 60 ze zm./ w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późno zm./ postanawia udzielić na wniosek Pani interpretacji podatkowej, u ...


Generowanie strony w 55 ms