Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: geologia

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi zakwalifikowane jako usługi naukowo-techniczne w zakresie usług geologicznych (PKWiU 74.20.7)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wnio ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na roboty hydrogeologiczne, w tym poszukiwanie wody wierceniami i wykonywanie odwiertów studziennych w ramach posiadanych projektów prac geologicznych, wykonywane dla potrzeb istniejących lub planowanych ujęć wody podziemnej, a w dalszej kolejności dla potrzeb instalacji i sieci rozprowadzających wodę z tych ujęć do poszczególnych odbiorców?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 16 lutego 2006r. (doręczonego dnia 16 lutego 2006r. ), uzupełnionego pismem z dnia 11 i 24 kwietnia 2006r. (doręczonym odpowiednio dnia 13 i 28 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr ...

Czy powstaje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem?

Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 14.01.2005r Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy złożonego dnia 18.04.2006r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów o korzystanie z informacji geolog ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy miejscem opodatkowania usług inżynierskich dotyczących nieruchomości świadczonych na rzecz podmiotu zagranicznego jest miejsce, gdzie znajduje się siedziba nabywcy usługi czy miejsce, gdzie położona jest nieruchomość.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 16.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy ponoszone przez Spółkę opłaty za korzystanie z informacji geologicznej oraz opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego (faktycznie dokonane płatności) stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. i od dnia 01.01.2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Czy ponoszone przez Spółkę opłaty za korzystanie z informacji geologicznej oraz opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego (faktycznie dokonane płatności) stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. i od dnia 01.01.2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Czy koszt przeprowadzenia habilitacji dyrektora może stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy koszty: 1) opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż, 2) koszty dokumentacji geologicznej, aktualizacji map (bez tej dokumentacji Spółka nie otrzymałaby koncesji na poszukiwanie złóż), 3) koszty prac wiertniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? Pytanie dotyczy zarówno okresu przeszłego tj. roku 2008 oraz okresów przyszłych, tj. rok 2009, w którym nastąpi dalsza realizacja ww. umów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy koszty: 1) opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż, 2) koszty dokumentacji geologicznej, aktualizacji map (bez tej dokumentacji Spółka nie otrzymałaby koncesji na poszukiwanie złóż), 3) koszty prac wiertniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? Pytanie dotyczy zarówno okresu przeszłego tj. roku 2008 oraz okresów przyszłych, tj. rok 2009, w którym nastąpi dalsza realizacja ww. umów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

zastosowanie właściwej stawki podatkowej dla usług naukowych i technicznych doradztwa związanego z problematyką inżynierską

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 47 ms