Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel reprezentacji i reklamy

Czy w przypadku gdy koszty prezentów (akcji promocyjnej) przekraczają w danym roku podatkowym limit, o o którym w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r . Nr 54, poz. 654 ze zm.), Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego (także w części przekraczającej ww. limit.).

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w pkt 2 pisma z dnia 02 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, jest nieprawidłowe. UZASADNIE ...

Czy przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie zaliczenia wydatków z tytułu reklamy publicznej i niepublicznej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jest prawidłowe ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.01.2006r. Przedsiębiorstwa „P”, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieck ...

Czy nieodpłatne przekazanie towarów osobom fizycznym, w celach reprezentacyjnych lub jako nagrody, będącymi wydatkami związanymi z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 26 października 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar ...


Spółka zadała pytanie, czy czynności przekazania towarów na cele reprezentaci i reklamy, wykonane w miesiącu styczniu 2006 r. i w miesiącach następnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów będących przedmiotem ww. czynności.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 05 maja 2006 r. w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące opodatkowania czynności zużycia towarów na cele związane z prowad ...

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów będacych przedmiotem przekazania w celach reprezentacji i reklamy w przypadku, gdy wydatki na nabycie tych towarów nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przekroczeniem limitu wydatków na reklamę niepubliczną?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 05 maja 2006 r. w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zwi ...

Czy zakup usług gastronomicznych mieści się w zakresie wydatków na cele reprezentacji i reklamy i czy mogą być one zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu 0,25% przychodów ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku z 03.10.2006 r. (wpływ do tut. organu 09.10.2006 r.) według którego w ciężar kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na zakup usług gastronom ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, które następnie przekazywane są nieodpłatnie klientom apteki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przeds ...

Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym zakup usług gastronomicznych oraz artykułów spożywczych stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług marketingowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawarte we wniosku złożonym z dnia 12 lutego ...

Czy przekazując pracownikom do użytku koszule lub bluzki z logo firmy nie musi naliczać podatku VAT.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbow ...

Generowanie strony w 182 ms