Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż prasy (kolportaż)

Czy bezpłatne dodawanie towarów do gazet jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i w związku z tym nie można ich uznać za dostawę towarów?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona jest wydawcą dzienników regionalnych i tygodników ogłoszeniowych. Do wydawanych przez Spółkę gazet dodawane są prezenty dla czytelników. Zdaniem St ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług: właściwej dla gazety czy dla dodawanego towaru należałoby opodatkować zestaw składający się z gazety i dodatku (przy podwyższonej cenie gazety z dodatkiem), dla którego obowiązująca stawka podatku VAT jest wyższa lub niższa od stawki obowiązującej dla gazety?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona jest wydawcą dzienników regionalnych i tygodników ogłoszeniowych. Do wydawanych przez Spółkę gazet dodawane są dodatki dla czytelników. Gazety z ta ...

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż czasopism z gadżetami, co stanowi podstawę opodatkowania oraz czy dołączanie gadżetów stanowi dostawę towarów?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania i sprzedaży gazet. Do sprzedawanych gazet Spółka dołącza płyty CD, czyli towary, które nie są wyk ...

Czy podatek naliczony związany z nabyciem gadżetów dołączanych do czasopism podlega odliczeniu?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania i sprzedaży gazet. Do sprzedawanych gazet Spółka dołącza płyty CD, czyli towary, które nie są wyk ...

Czy od prowizji uzyskanej ze sprzedaży prasy podatnik powinien opłacać ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie wysokości ryczałtu ewidencjonowanego od prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolporta ...

Czy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie z dnia 27.12.2006 r., znak: PPK/443-10/2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla Pani Jadwigi R. dotyczące ...


Przedsiębiorstwo opodatkowało przedmiotową sprzedaż niewłaściwą stawką 0 % zamiast 7 % podatku VAT – zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem pierwotna faktura nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny (tak w zakresie towaru jak i stawki podatku) istniejący w momencie powstania obowiązku podatkowego. Wobec tego w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku w sprawie znajduje zastosowanie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) i Przedsiębiorstwo ma obowiązek wystawienia faktury korygującej. Celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura pierwotna w powstałej sytuacji faktycznej nie odpowiada rzeczywistości, gdyż po jej wystawieniu zaszły zmiany co do przedmiotu sprzedaży. Powołane unormowania znajdują zastosowanie zarówno w warunkach gdy ewentualna zmiana stawki podatku wpływa na cenę zakupu brutto jak i wtedy gdy zapłata za dane wydanie nie ulega zmianie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jaki przychód Wnioskodawca ma podać np. w ZUS przy opłacaniu składki zdrowotnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw prasy w ramach prenumeraty oraz sposobu ich fakturowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 7 ms