Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi zarządzania

Czy umowa o zarządzanie jest działalnością gospodarczą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r.,poz.60 ze.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.09.2005r. (data wpływu 30.09.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 25.10.2005r. (data wpływu 31.10.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług zarządzania Spółk ...

1) Czy kwoty wpłacone przez członków Stowarzyszenia na pokrycie kosztów zarządzania halą targową stanowią obrót w świetle ustawy o podatku od towarów i usług,2) Czy Stowarzyszenie zarządzając nieruchomością na rzecz swoich członków wykonuje usługi w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak czy usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odpowiedź: Stan faktyczny :Stowarzyszenie................... w dniu 02 listopada 2005r. zawarło z miastem ....... umowę dzierżawy Hali Targowej , w której usytuowane zostały stoiska handlowe. Dysponentami stoisk są wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, którzy wyłonieni zostali przez Prezydenta Miasta spośród bezrobotnych. Stowarzyszenie działa tylko i wyłącznie na rzecz swoich członków. Na pokrycie ...


Stawka podatku VAT przy świadczeniu usług w zakresie kompleksowej obsługi oraz zarządzania Praktyką Lekarza Rodzinnego.

Pani w złożonym wniosku oświadczyła, że rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: wykonywania usług obsługi i zarządzania praktyką Lekarza Rodzinnego (sprawozdawczości z działalności Praktyki, bieżącego monitorowania i zaopatrzenia w przedmioty i materiały konieczne do funkcjonowania Praktyki, bieżącego monitorowania i usuwanie szkód powstałych w praktyce, zarządzania rachunkam ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami o niejednolitej strukturze lokali / mieszkalne - nie mieszkalne / składających się na nieruchomość ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r.ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 16 lutego 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego o zakresie ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności polegających na świadczeniu usługzarządzania nieruchomościamimieszkalnymi i niemieszkalnymi w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa (niemieszkalna) jest zlokalizowana w budynku (wg klasyfikacji PKOB) mieszkalnym.

Wnioskiem z dnia 03.04.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa (niemieszkalna) jest zlokalizowana w budynku (wg klasyfikacji PKOB) mieszkalnym. Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji wnioskoda ...

Czy koszty dotyczące wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Spółki przez Usługodawców w ramach zawartej umowy, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe U ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki za usługi świadczone przez odbiorcę towarów-sieć handlową zgodnie z umowami współpracy (1/ odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży towarów Spółki za pośrednictwem katalogu i przez sklep internetowy, 2/ sprzedaż towarów Spółki jako towaru promocyjnego, 3/ umowy z supermarketem, zgodnie z którymi towar jest zamieszczany w gazetce, wystawiany do akcji promocyjnej, odpowiednio eksponowany, opatrzony informacją "dobra cena", usługi marketingowe i reklamowe w związku z otwarciem i przekształceniem sklepów, 4/ konsultacja handlowa w miejscu powstania nowej hali, urodzinowa karta okolicznościowa, korzystanie z centralnie wynegocjowanych stawek dla dostawców marketu za usługi spedytora, 5/ usługi promocyjne udostępnienia powierzchni do ekspozycji plakatów i innych materiałów, usługi reklamowe - gazety i ich dystrybucja, udostępnianiu analiz sprzedaży artykułów, opracowaniu projektu koncepcji dostosowania asortymentu do wymagań rynku, usługi zarządzania relacjami z klientem)? Ponadto w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy po min. 1 roku współpracy, odbiorcy przysługuje opłata końcowa. Spółka po zakończeniu akcji promocyjnej Odbiorcy zobowiązana jest przyjąć zwrot określonej ilości niesprzedanego w promocji towaru.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu usług zarządzania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Podatnika z dnia 21.04.2006 r. (data wpływu 26.04.2006 r.), uzupełnionego w dniu 17.05.2006 r. (data wpływu 19.05.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Pytanie podatnika dotyczy uznania za import usług czynności (usługi zarządzania), z tytułu której Spółka dokonuje wypłaty wynagrodzenia prezesowi zarządu - obywatelowi Holandii, posiadającemu miejsce zamieszkania w Hiszpanii oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od importu przedmiotowych usług, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.03.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.03.2006 r.), uzupełnionego pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19.06.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretac ...

Generowanie strony w 109 ms