Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szczególny nadzór podatkowy

Czy w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia z 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. nr 65, poz.598 ze zmianami) wyrób akcyzowy o nazwie toluen (PKWiU 24.14.12-25.20) nadal jest objęty szczególnym nadzorem podatkowym u podmiotu dokonującego nabycia tego towaru w kraju jako uprawniony nabywca na podstawie złożonego oświadczenia ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 § 1, § 4 i art. 217 § 1, § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu po rozpatrzeniu Państwa wniosku NRp/2785/04 z dnia 14 października 2005 roku. w sprawie stosowania przepisów prawa w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów ...

Czy płyn do spryskiwaczy samochodowych o kodzie PKWiU 24.66.33.50 może być konfekcjonowany poza składem podatkowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i 217 w związku z art.14a,14b §1 i §2ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz złożonym zapytaniem Strony z dnia 10-10-2005 r (data wpływu do Urzędu Celnego 18.10.2005r.) postanawiam, iż stanowisko przedstawione przez Stronę a dotyczące konfekcjonowania płynu do spryskiwaczy w miejscu nie będącym składem poda ...

Czy przepisy w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego) dopuszczają możliwość przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy XXXXXXXX z dnia 18.04.2006r. (złożonym w Urzędzie Celnym w Kielcach w dniu 18.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...


Jakie są opodatkowania podatkiem akcyzowym wytwarzanych przez przedsiębiorstwo estrów metylowych, gliceryny oraz zużywanych do wytworzenia tychże wyrobów surowców w postaci oleju rzepakowego i metanolu.

Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.02.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie z dnia 14.02.2006 r. Nr 402000-PA-911-21/2005/rm stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym przy sprzedaży gliceryny z przeznaczeniem do celów innych niż napędowe, opałowe lub jako dodatki i domieszki do paliw silnikowych oraz czy gliceryna nieoczyszczona podlega przepisom o szczególnym nadzorze podatkowym ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony - pismo z dnia 31 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 4 września 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Na ...

Który organ podatkowy jest właściwy do sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego przy przewozie oleju bazowego ze składu podatkowego na Łotwie do składu podatkowego w Polsce i czy podlega temu nadzorowi podmiot przewożący ten towar?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskeim z dnia 15 marca 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe w zakresie pytania 3. UZASADNIENIE W dn ...

Czy Spółka w zakresie korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowegowęglowodorów acyklicznych, węglowodorów cyklicznych i benzyn specjalnychbędzie objęta szczególnym nadzorem podatkowym ?

Na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 . – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku firmy XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (zwanej dalej Spółką) z dnia 28.11.2006r. (z datą wpływu w dniu 01.12.2006r.) i uzupełnionego pismem z dnia 25.01.2007r. (z datą wpływu w dniu 29.01.2007r.) w przedmiocie ud ...

Czy przyjęcie do magazynu spirytusu skażonego środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE, nabytego wewnątrzwspólnotowo i obrót nim podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

zasady opodatkowania produkowanych rozpuszczalników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 51 ms