Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi projektowe

Zryczałtowany podatek dochodowy

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem - czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług projektowania i nadzoru architektonicznego może Pan płacić podatek dochodowy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w stawce 17% wyjaśnia: Z dniem 1 styc ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.01.2003 r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że usługi projektowe związane z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg, ulic oraz obiektów mostowych należą, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i U ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.02.2003 r. w sprawie stawki VAT na świadczenie usług projektowych związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Świadczenie usług projektowych polegaj ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez spółkę z o.o. „B.” w dniu 04.06.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w ...

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 20.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Przepis art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem znak: TP-209/2003 z dnia 07.04.2003r. uzupełnionym w dniu 16.04.2003r. pismem znak: TP-233/2003 w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż usług projektowych i badań technicznych do ...

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 30.01.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Jaka stawka podatku VAT powinna być stosowana w 1997 r. dla usług związanych z budownictwem mieszkaniowym – usług projektowania instalacji elektrycznych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest określenie stawki podatku VAT ...

Czy podatnik osiągający dochody z tytułu usług projektowych świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może skorzystać z ich opodatkowania w 2004 r. 19 % podatkiem liniowym oraz czy prowadzona przez niego działalność nie nosi znamion działalności wykonywanej osobiście?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Jest na emeryturze i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych. Jednocześnie zatrudniona jest na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy jako projektant. Dla firmy w której jest zatrudniona nie wykonuje usług projektowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce wykonywać usługi projektowe w ramach umów o dzieło dla innych jednostek. Uważa, że może wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19% zamiast skali podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego może Pani wybrać sposób opodatkowania dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej według liniowej 19% stawki. Powyższe wynika z niżej powołanych przepisów cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.: -zgodnie z art. 30c ust1 „Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o któr ...

Generowanie strony w 57 ms