Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział majątku dorobkowego

Czy scedowanie aktualnie przez jednego z byłych małżonków na rzecz drugiego byłego małżonka wkładu mieszkaniowego i prawa do lokatorskiej własności mieszkania spółdzielczego stanowiącego wspólny dorobek podlegać będzie opodatkowaniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r./, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pana stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 25-07-2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawid ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.60 z zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29.12.2005 r., który wpłynął w dniu 9.01.2006 r. za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nadany w placówce pocztowej dnia 3.0 ...

Czy zbycie nieruchomości - po podziale majątku wspólnego małżonków - będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu części wniosku dotyczącego zapytania nr 1 wniesionego przy piśmie z dnia 8.12.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia, czy zbycie nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym o ...

Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokonana w 2006 r. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego od byłego męża (po podziale majątku dorobkowego) na podstawie umowy przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w celu zwolnienia z części zobowiązania z 2005 r?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 26.01.2006 r., uzupełnionym pismem z 31.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual ...

Czy od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży domu w budowie, nabytych częściowo w wyniku podziału majątku, wystąpi podatek dochodowy?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz.60 ze zm), po wszczęciu postępowania - postanowieniem z dnia 24 marca 2006 roku nr - w sprawie zmiany z urzędu interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze postanowieniem z dni ...

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego zapytania wniesionego przy piśmie z dnia 1.02.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia, czy podatniczka jest zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, działając na podstawie ...

Czy podatnik jest zobowiazany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o podział majątku dorobkowego z dnia 21.02.2002 r., a sprzedanego dnia 28.02.2006 r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego zapytania wniesionego przy piśmie z dnia 1.03.2006 r. z datą wpływu do tut. organu 2.03.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia, czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży ...

Czy podział majątku dorobkowego małżonków podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 02.02.2006 r. Nr PM 436/16-PCC/06 w przedmiocie udzielenia interpretacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkoweg ...

Czy opodatkowaniu podlega przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabcie w drodze zniesienia współwłasności?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje Pana stanowisko z ...

Czy sprzedaz nieruchomości przejętej na 100% własność w drodze umowy częściowego podziału majątku dorobkowego podlega 10% podatkowi od sprzedaży.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 10 maja 200 ...

Generowanie strony w 27 ms