Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: numizmat

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu przedmiotami kolekcjonerskimi oraz numizmatami opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego można przy sporządzaniu remanentu z uwagi na różnorodną wartość towarów odstąpić od wpisu ceny jednostkowej i podać tylko liczbę sztuk i ich ogólną wartość lub wpisać cenę jednostkową ustaloną na koniec roku w zależności od indywidualnej wyceny?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 05.09.2005 roku (data złożenia 06.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej spra ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik nabył monety od kontrahenta zagranicznego. W związku z tym, podatnik zwraca się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem o sposób i kolejność obliczania przychodu i podatku dochodowego od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216§ 1, art. 14a§1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity -Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w pismie z dnia 21.06.2006 (wpływ do tutejszego Urzędu 26.06.2006) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych doty ...

Dotyczy sprzedaży walorów numizmatycznych na organizowanej przez podatnika aukcji.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 106 ust. 1 i 4, art. 111 ust. 1, art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia ...

Strona prowadzi działalność w zakresie handlu numizmatami. Nabywa drogą wymiany od Narodowego Banku Polskiego monety obiegowe 2 zł, których emisje uświetniają m.in. ważne wydarzenia historyczne, prezentują postacie historyczne itp.Strona pyta, jak należy opodatkować w/w sprzedaż, stojąc jednocześnie na stanowisku, iż podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzie ...

Czy w związku z zakupem monet nieudokumentowanym fakturą VAT prawidłowo jest naliczany i wykazywany w kasie fiskalnej VAT należny tylko od zrealizowanej marży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego, jeżeli prowadzona była sprzedaż numizmatów opodatkowanych „VAT-marża”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Sposób rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej sprzedaży numizmatów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 224 ms