Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo prasowe

Czy spółka prawidłowo określa wartość wygranej dla celów ustalenia wysokości podatku, jako cenę brutto przekazywanej rzeczy oraz czy konkursy organizowane na stronach internetowych są konkursami organizowanymi i emitowanymi przez środki masowego przekazu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym organie dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku docho ...

Spółka ma wątpliwości, czy uzyskane przez zwycięzców konkursu nagrody rzeczowe o jednorazowej wartości 649 zł. oraz 40 zł. są wolne od podatku dochodowego w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkurs organizowany jest poprzez internet.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony sta ...

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki z o.o., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki jawnej, przy sprzedaży przez nią udziałów wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny.

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowica ...

Czy portal internetowy jest środkiem masowego przekazu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, a w konsekwencji czy nagrody o wartości nie przekraczającej 760 zł uzyskane przez zwycięzców w konkursach organizowanych i ogłaszanych na stronach portalu korzystają ze zwolnienia przedmiotowego zawartego we wskazanym artykule?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wydatki na nabycie praw do tytułów prasowych oraz praw związanych z domeną internetową Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 5 ms