Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remanent końcowy

Czy można szacunkowo wycenić wartość remanentu towarów na dzień 31 grudnia 2004r., jeżeli z powodu bezprawnego zajęcia nieruchomości nie było dostępu do magazynu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 10.02.2005 r., który wpłynął do tutejszego organu 16.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie szacunkowego określenia wartości spisu z na ...

Czy w spisie remanentowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2005 r. powinno się uwzględnić i wycenić grunty, które po wniesieniu aportu nie były przedmiotem dostawy, a także czy ich wartość powinna zostać uwzględniona przy ustalaniu dochodu spółki?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w spółce cywilnej "X" z siedzibą Tomaszów Mazowieckim. Przedmiotem prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej jest: 1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 2. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 3. wynajem nieruchomości na własny rachunek. Dochody wspólników opoda ...

Czy zakup towarów handlowych przeznaczonych na stałą ekspozycję w sklepie winien być zaksięgowany w kosztach zakupu towarów, a na koniec roku podatkowego wykazany w remanencie ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 , oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / t.j. z 2000r., Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm. / w związku z Pana wnioskiem z dnia 15.02.2006r. / data wpływu do ...

Jaki są konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej ? Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: 1. zwrot wkładu wniesionego do spółki, 2. zwrot udziału kapitałowego ponad wniesiony do spółki wkład, 3. dochód ustalony z uwzględnieniem remanentu sporządzonego na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Nr 1 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z dnia 03.07.2006r. Nr US.UI 36/10/2006/193/194. W dniu 06.04.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wpłynął Pani wniosek o dokonanie inter ...

Czy wydatki związane z zakupem materiałów do usług sprzątania należy księgować w kolumnie 10 /w momencie zakupu/ czy 14 w momencie zapłaty? Czy materiały zużywane do usług sprzątania należy ujmować w remanencie końcowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów środków czystości zakupionych d ...

Skutki podatkowe w zakresie obowiązku spadkobierców zapłaty podatku od spadków i darowizn, na wypadek śmierci podatnika, w przypadku gdyby spadkobiercy kontynuowali dzialalność gospodarczą spadkodawcy.Czy konieczne jest zmknięcie działalności firmy w sensie podatkowym i sporządzenie remanentu likwidacyjnego, czy też mogą kontynuować działalność bez podejmowania powyższych czynności.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 roku, Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana, będącego właścicielem Zakładu Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Rolniczych, z dnia 30.06.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.05.2006 r., znak: I US.I/415/14/06, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w ...

Wnioskodawczyni pyta czy może prowadzić wyprzedaż towaru ujętego w remanencie likwidacyjnym w miejscu dotychczasowego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni w złożonym wniosku dnia 01.12.2006r. przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że podatniczka miała zamiar zlikwidować działalność gospodarczą z dniem 31.12.2006r. Towary pozostałe na dzień likwidacji podatniczka miała ująć w remanencie likwidacyjnym i opodatkować zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni py ...


1) Nieodpłatne przekazanie środków trwałych i wyposażenia na rzecz Gminy i Urzędu Gminy należy uznać za opodatkowane z uwagi na spełnienie opisanych w ww. art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanek: towary należały do przedsiębiorstwa podatnika, nieodpłatne przekazanie następuje na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (ZUK nie będzie prowadził działalności w przedmiotowym zakresie), a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego2) ZUK ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego na zasadach określonych w przepisach3) Zakład Usług Komunalnych, będący zakładem budżetowym Gminy C, nie jest żadnym z podmiotów wymienionych w ww. art. 14 ust. 1 ustawy, w związku z powyższym nie ma on obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym remanentu likwidacyjnego4) Podatnikiem podatku od towarów i usług jest zakład budżetowy (Zakład Usług Komunalnych) i zwrot nadwyżki z miesiąca czerwca 2007 r. może być dokonany jedynie na rachunek bankowy podatnika, tj. Zakładu Usług Komunalnych, a nie na rachunek innego podmiotu (podatnika), tj. na rachunek należący do Gminy C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 12 ms