Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spis towarów

Czy można szacunkowo wycenić wartość remanentu towarów na dzień 31 grudnia 2004r., jeżeli z powodu bezprawnego zajęcia nieruchomości nie było dostępu do magazynu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 10.02.2005 r., który wpłynął do tutejszego organu 16.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie szacunkowego określenia wartości spisu z na ...

Czy nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych i odprowadzenia podatku należnego z niego wynikającego w związku z aktualizacją wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającą na wykreśleniu małżonka nie będącego podatnikiem VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Strony- przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005r. który wpłynął w dniu 18.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto ...

Jaką kwotę podatku VAT powinien zwrócić podatnik, w sytuacji gdy likwiduje działalność gospodarczą, w związku z wcześniej dokonanym odliczeniem 50% kwoty podatku naliczonego, dotyczącego zakupu samochodu osobowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 25 stycznia 2006 r. (data doręczenia - dnia 27 stycznia 2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 14 lutego 2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Czy dokonując spisu z natury na koniec roku podatkowego mozna wycenić towar nie tylko według cen zakupu, ale również według cen rynkowych?

W dniu 06.01.2007 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem: czy dokonując spisu z natury na koniec roku podatkowego może wycenić towar nie tylko według cen zakupu, ale również według cen rynkowych? Zdaniem wnioskodawcy spis z natury należy dokonać według cen zakupu lub według cen rynkowych, jeżeli są one niższe od cen zakupu. Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe będzie zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości ujawnionych niedoborów magazynowych wykazywanych w trakcie inwentaryzacji towarów handlowych Spółki (zarówno inwentaryzacji w trakcie roku obrotowego jak i inwentaryzacji rocznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o. o. z dnia 24 października 2006 r. (data wpływu 24 październik 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe będzie zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wartość stwierdzonych nadwyżek magazynowych wykazywanych w trakcie inwentaryzacji towarów handlowych Spółki (dotyczy zarówno inwentaryzacji w trakcie roku obrotowego jak i inwentaryzacji rocznej)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o. o. z dnia 24 października 2006 r. (data wpływu 24 październik 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

1. Czy prowizje od zakupu nieruchomości oraz inne koszty związane z nabyciem tych gruntów tj. opłaty notarialne można zaliczyć do pozostałych kosztów i ewidencjonować je w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów? 2. Czy spisu towarów można dokonać według cen zakupu?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pani D., zawarte ...

Przekazanie całego gospodarstwa rolnego synowi przed zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych – obowiązek dokonania remanentu likwidacyjnego środków trwałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 30 ms