Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycena towarów

Czy można szacunkowo wycenić wartość remanentu towarów na dzień 31 grudnia 2004r., jeżeli z powodu bezprawnego zajęcia nieruchomości nie było dostępu do magazynu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 10.02.2005 r., który wpłynął do tutejszego organu 16.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie szacunkowego określenia wartości spisu z na ...

- w jaki sposób należy wyceniać w remanencie sporządzonym na koniec roku przywiezione części, gdyż na rachunkach zakupu widnieje jedynie cena zakupu całego samochodu a nie poszczególnych części.

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 20.01.2006r. znak: US.II/PDF/415/88/05, w sprawie udzielenia interpretacji co do stosowania przepisów prawa podatkowego w prze ...

Czy w związku z zamiarem likwidacji działalności gospodarczej można sprzedać po obniżonych cenach towary handlowe (meble), które są zbędne i gospodarczo nieprzydatne ? Czy należy zawiadomić Urząd Skarbowy o przecenie towarów i zamiarze ich sprzedaży oraz czy stosuje się w takiej sytuacji termin 14 dni ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach towarów handlowych, które s ...

W jaki sposób należy wycenić towary handlowe wniesione jako wkład do spółki cywilnej nie będącej podatnikiem VAT a pochodzące z remanentu likwidacyjnego firmy 1-osobowej opłacającej podatek VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2006r.( data wpływu do Urzędu 24.05.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelni ...

Czy dokonując spisu z natury na koniec roku podatkowego mozna wycenić towar nie tylko według cen zakupu, ale również według cen rynkowych?

W dniu 06.01.2007 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem: czy dokonując spisu z natury na koniec roku podatkowego może wycenić towar nie tylko według cen zakupu, ale również według cen rynkowych? Zdaniem wnioskodawcy spis z natury należy dokonać według cen zakupu lub według cen rynkowych, jeżeli są one niższe od cen zakupu. Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Jakimi wartościami wprowadzić do remanentu końcowego zakupione części i elementy samochodowe, jeśli nie ma wyceny jednostkowej poszczególnych elementów a łączna wartość zakupu wynosi 5.500,00 zł?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 07.11.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od dochodów osób fizyczn ...

W jaki sposób należy dokonać wyceny elementów pozostałych po demontażu pojazdów wykazanych w spisie z natury na koniec roku podatkowego ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy właściwie zaewidencjonowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wniesioną do spółki cywilnej działkę – w cenie jej zakupu, tj. w kwocie 60.000 zł, mimo, że w akcie notarialnym, dokumentującym wniesienie przedmiotowej nieruchomości do spółki, widnieje cena rynkowa 150.000 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Sposób sporządzenia spisu z natury w związku z przekroczeniem kwoty powodującej utratę zwolnienia z podatku od towarów i usług w prowadzonej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIUDALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

wykazane w remanencie likwidacyjnym towary należy opodatkować, przyjmując za podstawę aktualną, a nie historyczną ich wartość czyli cenę nabycia bądź całkowity koszt wytworzenia określone na dzień sporządzenia spisu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 43 ms