Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewalutowanie

Czy dokonanie zmiany warunków umów (Umowa I i Umowa II) tj. przewalutowanie pożyczek, zmiana stopy oprocentowania jak też zmiana terminu spłaty pożyczek wpływają na podatkową kwalifikację odsetek naliczonych od otrzymanych pożyczek? Pytanie cdotyczy zastosowania przepisów o tzw. cienkiej kapializacji do przedstawwionej we wniosku sytuacji.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Czy zmiana waluty zobowiązania pozostałego do zapłaty, z dolarów amerykańskich na złotówki będzie skutkować w momencie przewalutowania powstaniem po stronie Spółki przychodów lub kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych lub innych przychodów lub kosztów podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy o p.d.o.p.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Czy w sytuacji gdy w wyniku przewalutowania kwoty głównej pożyczki z EUR na PLN zmniejszyła się wyrażona w księgach rachunkowych kwota pożyczki do spłaty w PLN (tzn. powstały rachunkowe dodatnie różnice kursowe) nie powoduje dla niej powstania przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o p.d.o.p.,

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Spółka XXX w 2004 r. zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny w walucie euro. W marcu 2005 r. kredyt został przewalutowany na złotówki. Powstały różnice kursowe pomiędzy kursem historycznym z dnia zaciągnięcia kredytu i kursem z dnia przewalutowania. Czy powstałe różnice kursowe stanowią przychód podatkowy?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...


W jaki sposób Spółka powinna rozliczyć koszty poniesione w walutach obcych na działalność przedstawicielstwa Spółki działającego za granicą Polski?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie P ...

Czy w przypadku przewalutowania kredytu dewizowego na złotowy powstające w ten sposób różnice stanowią dla Spółki przychód lub koszt podatkowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.11.2005r.), o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku przewalutowania kredytu dewizowego na z ...

Czy wartość umorzonych zobowiązań z tytułu dostaw towarów w wyniku ich konwersji na pożyczkę, powinna być zaliczona do przychodów zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowisko jest niezgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z które ...

Czy różnice kursowe powstałe pomiędzy dniem 20.07.2005 r. - wpłaty przez bank na rachunek Spółki kwoty pożyczki w EUR - a dniem sprzedaży przez Spółkę kwot w EUR oraz USD (pochodzących z tej pożyczki) w celu zapłaty ceny za nieruchomość w PLN zgodnie z umową z dnia 22.07.2005 r., korygują wartość początkową nabywanej nieruchomości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 24 l ...

Czy w myśl przepisów podatkowych różnice kursowe powstałe podczas przewalutowania kredytu są kosztem lub przychodem podatkowym?

UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem Spółki z o.o. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 03.04.2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia uznać stanowisko Wn ...

Generowanie strony w 81 ms