Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obliczanie zaliczek

Czy wypłacone pracownikom w ramach programu dobrowolnych odejść świadczenia stanowią przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 czerwca 2005 r. S. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (data wpływu do tut. Urzędu 09 czerwca 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...


Pytanie dotyczy właściwości urzędu skarbowego w przypadku spełniania przez płatnika obowiązków wynikających z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej właściwości urzędu skarbowego w przypadku spełniania przez płatnika, o którym mowa w art. 31, ...

Czy od odszkodowania za niewypłacone w terminie podwyżki wynagrodzeń za pracę pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Szpital zawiera ze swoimi pracownikami ugody sądowe, w której zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowań za niewypłacone w terminie podwyżki wynagrodzeń za pracę wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz ...

Pytanie w sprawie metody wyliczenia wysokości kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przy zastosowaniu uproszczonej formy uiszczania zaliczek.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie metody wyliczenia wysokości kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przy zastosowani ...

Czy Rada Rodziców wypłacając wynagrodzenia, zobowiązana jest odprowadzić podatek dochodowy od wynagrodzeń, w jakiej wysokości oraz jakie dokumenty i w jakim terminie powinna składać w Urzędzie Skarbowym w przypadku zatrudnienia jakichkolwiek osób ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art. 14a - 14 d i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 07.02.2006r /wpływ 14.02.2006r/, uzupełniony pismem z dnia 03.03.2006r /wpływ 15.03.2006r/w sprawie przepisów prawa podatkowego postanawia że stanowisko płatnika zawarte w w/w ...

Spółka Akcyjna zamierza przekształcić się w ciągu roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zamykając księgi na ostatni dzień swojej działalności w roku 2006. W powyższym stanie sprawy spółka ma wątpliwości w jakich terminach i za jaki okres należy złożyć ostatnią deklarację CIT-2 i zeznanie CIT-8 obejmujące ostatni okres jej działalności przed przekształceniem.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2006r. L.dz. 347/06 o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - sporządzenia deklaracji i terminu zapłaty podatku przy zmianie formy prawnej postanawiam: ...

Pytanie w sprawie metody wyliczenia wysokości kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przy zastosowaniu uproszczonej formy uiszczania zaliczek w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 17.05.2006r. na postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/423-17/MM/06 z dnia 10.05.2006r. wydane w sp ...

Czy Spółka ma prawo jako podmiot przejmujący inną spółkę do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie także po połączeniu oraz jak powinna być obliczona kwota wpłacanej zaliczki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 04.07.2006r. (data wpływu do Urzędu 07.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego w dniu 26.07.2006r., Naczelnik Pierwszeg ...


Generowanie strony w 37 ms