Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wolny zawód

Zryczałtowany podatek dochodowy

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem - czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług projektowania i nadzoru architektonicznego może Pan płacić podatek dochodowy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w stawce 17% wyjaśnia: Z dniem 1 styc ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wykonując usługi jako tłumacz mogę wyrejestrować działalność gospodarczą a uzyskiwane z tego tytułu przychody traktować jako uzyskiwane z wykonywania wolnego zawodu.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz 176 ze zm.) pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przych ...

Karta podatkowa

W odpowiedzi na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.01.2004 r. w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej przychodów osiąganych przez pielęgniarki świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, między innymi na podstawie umowy kontraktowej z NFOZ, zgodnie z art. 14a § l ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy osoba fizyczna wykonująca wolny zawód (notariat) niewymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym może wybrać opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu ewidencjonowanego, w sytuacji gdy umowa najmu nie jest zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a przedmiot umowy najmu (wynajmowany lokal) nie jest związany z prowadzoną działalnością (wykonywanym zawodem)?

Odpowiadając na pismo z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu 23.02.2004 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ...

Do którego roku podatkowego należy zaliczyć przychód z usług wykonanych (anestezjoplogia i intensywna terapia) w grudniu 2003 r. a zafakturowanych w styczniu roku następnego?

W dniu 3.03.2004 r. złożyła pani do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe żądanie dotyczy udzielenia odpowiedzi w następującej sprawie: Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, które wykonuję bez zatrudnienia pracowników ...

Czy prowadząc działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym można podjąć badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. o udzielenie informacji odnośnie świadczenia usług weterynaryjnych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą, Urząd Skarbowy w Krośnie wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu tj. kancelarię notarialną, jednocześnie uzyskujący przychody z najmu nie związanego z działalnością gospodarczą, może przychody z najmu opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ...

Pytanie dotyczy opodatkowania wynagrodzenia obywatela szwedzkiego z tytułu świadczenia usług prawniczych w ramach umowy zlecenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli rzeczywiście zleceniodawca nie posiada stałej placówki.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. W złożonym zapytaniu Spółka zwraca się o przedstawienie interpretacji art. 14 umowy między Rządem Polskiej Rzeczy ...

Czy działalność polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych można traktować jako wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pan Andrzej T. dnia 15.04.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i reprodukcji. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W świetle p ...

Przedmiotem działalności jest organizowanie koncertów dla dzieci w przedszkolach, szkołach, zapewnianie oprawy muzycznej na imprezach okolicznościowych, konferencji, spotkań, prowadzenie zajęć rytmiczno – umuzykalniających. Pytanie dotyczy czy w/w usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług od maja 2004 r.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w sprawie udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że w ramach działalności gospodarczej wykonuje Pani wolny zawód artysty muzyka i zajmuje się usługami związanymi z kulturą. Dz ...

Generowanie strony w 12 ms