Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zajęcie nieruchomości


Jak ustalić przychód z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków i budowli w trybie art. 231§ 2 Kodeksu cywilnego w związku z wybudowaniem przez dzierżawcę na działce hali o wartości znacznie przewyższającej wartość gruntu? Czy przychód wynosi ustalone wynagrodzenie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10 kwietnia 2006 r. (data wpływu 14 kwietnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Czy od odszkodowań wypłaconych na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego należy zapłacić 19% podatku ?

P O S T A N O W I E N I ENaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06-12-2006 r. stwierdza, że odszkodowania wypłacane przez gminę za nieruchomości prywatne pozostające lub przeznaczone pod drogi gminne wyp ...

Czy przyznane odszkodowanie za zajęcie przez Skarb Państwa pod drogę publiczną nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej , którego wysokość została ustalona decyzją Prezydenta Miasta, mieści się w zwolnieniu przedmiotowym na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji o do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy jeżeli z sumy uzyskanej z licytacji nieruchomości urząd skarbowy lub ZUS nie uzyska zaspokojenia swych wierzytelności albo jeżeli nie zostaną one zaspokojone w całości, to czy nabywca, który nabędzie taką nieruchomość w drodze licytacji w trakcie postępowania sądowego, będzie ponosił odpowiedzialność za te niezaspokojone wierzytelności budżetowe?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 września 2006 r. (data wpływu: 11.09.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Czy otrzymane na podstawie wyroku sądowego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 11.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie, ...

Czy wypłacone odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: W grudniu 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta otrzymała Pani odszkodowanie w kwocie ..... zł plus odsetki w wysokości ......zł z tytułu zajętej nieruchomości pod drogę publiczną , która z mocy ustawy z dnia 01.01.1999r stała się własnością miasta na prawach powiatu . Do wniosku dołączyła Pani kopię ww decyzji orzekającej ustalenie i wypłatę odszkodowania oraz akt notarial ...

Wypłacone Wnioskodawcy jednorazowe wynagrodzenie (przez Wnioskodawcę nazwane odszkodowanie) jest źródłem przychodu do opodatkowania w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 inne źródła).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy do otrzymanego (wraz z odsetkami) odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, uzyskanego w drodze wyroku sądowego, można zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy podlega opodatkowaniu kwota stanowiąca częściowy zwrot kosztów procesu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię z tytułu przeniesienia własności części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 27.07.2006 r. i decyzji Starosty (…) z 14.11.2007 r., jest wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 5 ms