Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rybołówstwo morskie

Czy jeżeli zostanie zachowany bezwzględny wymóg, aby dostawa blach i profili okrętowych była dokonana dla środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego wskazanych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, na rzecz kontrahenta unijnego, będzie podlegała opodatkowaniu obniżona stawką VAT w wysokości 0%?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.09.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 18.10.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynę z dnia 09.09.2005 r., znak: US IV/III/443-69/05 w sprawie udzielenia ...

1. Stwierdzić należy, że Sąd naruszył prawo materialne, tj. art. 27 ust. 6 ustawy o podatku VAT twierdząc, że nałożenie na skarżącą spółkę cywilną osób fizycznych, jako jednostkę organizacyjną, dodatkowego zobowiązania podatkowego, przewidzianego w art. 27 ust. 6 tej ustawy, oznacza dopuszczenie stosowania wobec wspólników Spółki za ten sam czyn sankcji administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Sąd I instancji nie miał również podstaw do przyjęcia, że zastosowanie niniejszego przepisu przez organa podatkowe stanowiło naruszenie zasady państwa prawa wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. 2. Skorzystanie z prawa do zwiększenia podatku naliczonego o podatek akcyzowy jest uzależnione od bezpośredniej sprzedaży oleju posiadaczom środków transportu wodnego wykonującym wskazaną działalność gospodarczą, tj. działalność w zakresie transportu morskiego i przybrzeżnego oraz transportu wodnego śródlądowego. Zakupiony od strony skarżącej olej napędowy został natomiast wykorzystany do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie połowu i sprzedaży ryb.

Wyrokiem z 12 maja 2004 r., sygn. akt SA/Sz 1638/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu skargi O Sp. z o.o., stwierdził nieważność decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie z 19 czerwca 2002 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 7 marca 2002 r. w części ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, w pozostałej ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z o. o. posiada status armatora rybołówstwa morskiego i użytkuje trawler rybacki, przeznaczony do połowu organizmów morskich. Jako armator i właściciel kutra, Spółka postanowiła skorzystać z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 w zakresie realizacji programu pod tytułem ?złomowanie statków rybackich?.Z uwagi na to, że przystąpienie do tego programu wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie przygotowania samego wniosku (dokumentacji) jaki uczestniczenia w stosownej procedurze, Spółka powierzyła prace w tym zakresie innemu podmiotowi. Efektem zawartej umowy jest doprowadzenie do przyjęcia przez właściwy organ poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku i podpisanie umowy w przedmiocie złomowania Za dotychczasowe prace wykonane przez podmiot trzeci Spółka w 2005 r. poniosła wydatki związane z obsługą ww. programu.W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez organ zajmujący się obsługą programu tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Spółka ze złomowania kutra otrzyma w przyszłości premię pieniężną. Wątpliwości Podatnika budzi fakt, czy poniesione w 2005 r. wydatki za prace wykonane przez podmiot zajmujący się całością sprawy można uznać za koszty uzyskania przychodów roku 2005 pomimo tego, że sama wypłata premii pieniężnej nie nastąpi najprawdopodobniej w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego, stwierdza co następuje: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z o. o. posiada status armatora rybołówstwa ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży armatorom morskim części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego oraz wyposażenia do tych środków?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art.83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.06.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Czy wystawienie dowodu wewnętrznego dokumentującego przekazanie ryb z własnego połowu do sklepu jest podstawą zaksięgowania ich jako towary handlowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 13 ms