Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biopaliwo

Czy sprzedając olej rzepakowy w hurcie i detalu w opakowaniach jednostkowych stanowiący tłuszcz roślinny, firma będzie obciążona podatkiem akcyzowym z tytułu sprzedanego oleju? Ponadto, czy sprzedając olej rzepakowy na stacji paliw za pomocą dystrybutora do zbiorników samochodowych, firma będzie zobowiązana do płacenia podatku akcyzowego z tytułu sprzedanego oleju?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 2004 r. Nr 97 poz. 966 ze zm ...

Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa ekologicznego (oleju roślinnego) wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych - do napędu samochodów ciężarowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 września 2005r. ( wpływ do tut Urzędu 14 września 2005 r. ) uzupełnionego pismem z dnia 7 grudnia 2005 r. Pani … prowadzącej Z.U.P. “…” w … gm. …, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy firma może zakupić ester zgodnie z normą PN EN 14214 poza granicami kraju i Unii Europejskiej i wykorzystać ten produkt do produkcji biodiesla (przy zachowaniu warunków jego zawartości) o zawartości powyżej 10% - 30% biokomponentów i odliczyć ulgę w wysokości 2,20 złotych od każdego litra?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31 sierpnia 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzędu 08 września 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 14 września 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzę ...

Czy podatnik nabywając wewnątrzwspólnotowo biokomponenty będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zmianami)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego ...

Prawidłowe obliczenie podatku akcyzowego od biopaliwa przy wyprowadzeniu poza teren składu podatkowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 2 listopada 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzędu 7 listopada 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 30 stycznia 2006 roku (wpływ do tutejszego Urz ...

Prawidłowość obliczenia podatku akcyzowego od biopaliwa w przypadku wyprowadzenia poza teren składu podatkowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 1 grudnia 2005 roku (wpływ do tutejszego Urzędu 5 grudnia 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 10 stycznia 2006 roku (wpływ do tutejszego Urzędu ...

Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w przepisie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w sytuacji gdy brak jest rozporządzenia wykonawczego określającego wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku a ...

Czy podatnik może zastosować zwolnienie, o którym mowa w przepisie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, jeżeli dokonuje zakupu paliwa silnikowego z zawartością biokomponentu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy celem dalszej odsprzedaży stając się ostatecznie podatnikiem podatku akcyzowego ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku a ...

Czy sposób wyliczenia biokomponentu zawartego w paliwie ciekłym jest prawidłowy ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu oleju rzepakowego jako paliwa ekologicznego?

Firma Handlowa "X" będąca czynnym podatnikiem podatku VAT wykorzystuje w prowadzonej działalności handlowej stanowiący środek trwały samochód dostawczy "Lublin". Z kopii zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przedłożonej przez Stronę w tut. urzędzie wynika, że przedmiotowy samochód spełnia wymagania art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usł ...

Generowanie strony w 26 ms