Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: swap odsetkowy

Pytanie dotyczy ustalenie momentu rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów dokonywanych przez Bank płatności wynikających z zawartego kontraktu IRS.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 05.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 06.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. o ustalenie momentu rozpoznania jako koszt uzyska ...


Generowanie strony w 22 ms