Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie dochodów kapitałowych

Jaka jest wysokość podatku od dochodów uzyskanych z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej oraz w jakim trybie należy go odprowadzić ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z póżn.zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt 10, art.5a ust.13, art. 30B, art. 45 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ......2005r. w ...

Jaka jest podstawa prawna naliczania podatku od osób fizycznych z tytułu nabycia i sprzedaży akcji Banku w ramach oferty publicznej? Jaka jest podstawa faktyczna ewentualnego naliczania podatku od osób fizycznych z tytułu sprzedanych akcji Banku ? Czy podatnikowi przysługuje regres w stosunku do ministra finansów w wypadku naliczania zobowiązania podatkowego? Na podstawie jakich dokumentów i jakich cen/wartości akcji sprzedanych akcji zostanie naliczone ewentualne zobowiązanie podatkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28 października 2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, stwier ...

Czy dochód ze zbycia akcji Banku Handlowego S.A. nabytych w transzy pracowniczej w ofercie publicznej jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W dniu 03.11.2005r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek uzupełniony pismem z 20.11.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek zawierał pytanie: czy dochód ze zbycia akcji Banku Handlowego S.A. nabytych w transzy pracowniczej w ofercie publicznej jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych? Podatnik przedstawił następujący sta ...

Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2005 mogę odliczyć od dochodu osiągniętego na giełdzie polskiej straty poniesione na giełdzie zagranicznej w latach 2003 i 2004?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest inwestorem giełdowym. W roku 2003 rozpoczął inwestycje kapitałowe również na giełdach zagranicznych. W wyniku tych inwestycji zarówno w roku 2003 jak i w roku 2004 ponosił stratę. Według podatnika, dochody uzyskiwane do końca 2004 roku ze zbycia papierów wartościowych za granicą były opodatkowane na zasadach ogólnych, a więc według progr ...

Czy wartość otrzymanych w spadku obligacji, od których został zapłacony podatek spadkowy należy wykazać w zeznaniu PIT-37 lub PIT-38?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1- 5 oraz art.216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.02.2006 roku przesłanym za pomocą internetu ,uzupełnionym w dniu 27.02.2006 roku o dane osobowe oraz w dniu 16.03.2006 roku o złożenie podpisu, ...

Czy straty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu Obligacji można odliczyć od dochodu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych?

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik w dniu 09.09.2005r. oraz w dniu 12.09.2005r. zakupił jednostki uczestnictwa w funduszu ING FIO Obligacje, które umorzył w dniu 09.11.2005r. ponosząc stratę. Strata ta wynika z różnicy ceny jednostki uczestnictwa w dniu zakupu a uzyskaną ceną w dniu umorzenia. Podatnik uważa, że powyższą stratę może rozliczyć łącznie z dochodoami uzyska ...

Czy podatek należy odprowadzić od całej kwoty, czy od różnicy: kwota sprzedaży minus kwota darowizny?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy ...

Czy zbycie papierów wartościowych , które zostały nabyte /przeniesiono ich własność / przed dniem 1 stycznia 2004r. będzie podlegało opodatkowaniu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /jednolity tekst Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r./ po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20-03.2006r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, że : - ...


Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w 2001 r. należało ująć w podstawie opodatkowania pełną kwotę przychodów (90.000 zł) i kosztów z tytułu sprzedaży akcji.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Generowanie strony w 56 ms