Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczka na poczet ceny

Czy otrzymanie zaliczek na poczet późniejszej sprzedaży nieruchomości stanowi dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 4 listopada w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ewidencjonowania przychodu z tytułu zaliczek należnych ...

1. Czy należności wyrażone w walutach obcych na fakturach wystawianych przez podatnika w związku z eksportem towarów należy przeliczać na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień wystawienia faktury czy na dzień powstania obowiązku podatkowego ? 2. Czy należności wyrażone w walutach obcych na fakturach wystawianych przez podatnika w związku z otrzymaną zaliczką na poczet ceny z tytułu eksportu towarów, należy przeliczać na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień wystawienia faktury czy na dzień otrzymania zaliczki (dzień powstania obowiązku podatkowego) ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika w Głubczycach z dnia 18.11.2005 r. (data wpływu 21.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, ...


Pytanie dotyczy prawidłowości ustalenia daty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży z przedpłatą na poczet dostaw.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 11.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy otrzymana od kontrahenta uzbeckiego zaliczka 10% wartości kontraktu przed przystąpieniem do realizacji kontraktu na poczet całości jego wartości stanowi zaliczkę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w momencie otrzymania?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Czy zgodna z przepisami prawa jest polityka XXX polegająca na sukcesywnym zaliczaniu otrzymanej zaliczki w przychody podatkowe poprzez zaliczenie do przychodów podatkowych każdorazowo części zaliczki wynoszącej 10% wartości faktury wysławianej po dokonaniu danej czynności (pkt. 14 stanu fatycznego)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przed ...

Czy jest przychodem z działalności gospodarczej należna zaliczka otrzymana na podstawie umowy cywilno - prawnej przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały ?

Podatnik wnioskiem z dnia 16.01.2006 r. w związku z wnioskiem z dnia 02.11.2005 r. zwrócił się do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika, że Spółka Jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych i usług w zakresie montażu okien ...

Czy wystawienie przez Spółkę faktury pro-forma na sprzedaż świadectw pochodzenia (potwierdzających pochodzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), otrzymanie zaliczki i udokumentowanie tej zaliczki fakturą VAT powoduje powstanie przychodu, jeżeli następuje przed momentem przejścia własności świadectw pochodzenia na nabywcę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury dokumentującej uiszczenie zaliczki w sytuacji, gdy umowa sprzedaży, na podstawie której dokonano zapłaty zaliczki, nie dochodzi do skutku oraz gdy uiszczona zaliczka jest rozliczana w formie potrącenia z wierzytelnością, przysługującą Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego (leasingodawcy) na podstawie zawiadomienia o cesji wierzytelności z tytułu zaliczki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 18.04.2005 r. (doręczonego w dniu 18.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku o ...

Czy różnice kursowe powstałe pomiędzy kursem walut z dnia przekazania zaliczki a kursem walut z dnia powstania kosztu należy uznać za zrealizowane podatkowo?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika p ...

Generowanie strony w 79 ms