Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura elektroniczna

Podatnik ma wątpliwości, czy z uwagi na brak podpisu na fakturach wystawionych w formie elektronicznej w pliku PDF, oraz biorąc pod uwagę treść ustawy o podatku od towarów i usług, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, Spółka może skorzystać z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z tego rodzaju faktur.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2005 r., który do tut. organu wpłynął dnia 23 sierpnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

1. Czy w świetle obowiązujących przepisów § 4 Rozporządzenia, dla potwierdzenia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur, przesyłanych poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), wystarczające będzie oświadczenie realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści ? 2. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy spółką a dostawcami, z którymi ta wymiana będzie się odbywała w formie elektronicznej , gdzie autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym (§ 4 Rozporządzenie pkt 1) można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów faktur w formie papierowej? 3. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy spółką a dostawcami z którymi ten proces będzie odbywał się w drodze wymiany danych elektronicznych EDI, z zachowaniem procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralności ich treści (§ 4 Rozporządzenia pkt 2) można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej? 4. Czy można uznać, że integralność treści jest zachowana w przypadku gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier( w czasie kontroli, na żądanie US) ma w systemach komputerowych spółki taką samą treść lecz inną formie graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanow ...

Pytanie podatnika dotyczy wątpliwości związanych z przesyłaniem faktur drogą elektroniczną a w szczególności: - autentyczności danych i integralności ich treści - bezpiecznego podpisu elektronicznego - wymiany danych elektronicznych (EDI) - drukowania i posiadania oryginałów faktur w wersji papierowej - potwierdzania otrzymania faktury.

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 15.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż ...

Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?

Wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2005r. uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2005r. Nr IBO/7771/OM/2005 Spółka zwróciła się do organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a takż ...

Czy faktura otrzymana drogą internetową od kontrahenta belgijskiego spełnia wymogi dowodu księgowego? Czy faktura wewnętrzna wystawiona na jej podstawie daje prawo do odliczenia podatku VAT?

W dniu 29.11.2005r. Pan Ryszard .... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu fakt ...


Czy strony mają pełną dowolność, co do daty rzeczywistego wprowadzenia faktur elektronicznych tzn. czy po akecptacji kontrahenta wystawiania faktur w formie elektornicznej przez pewien czas można w dalszym ciągu stosować faktury w formie papierowej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozpoczęcia wystaw ...

Czy w przypadku rozpoczęcia wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej można czasowo wrócić do formy papierowej (np. w związku z awarią systemu komputerowego), co będzie skutkowało tym, iż w danym okresie rozliczeniowym Spółka może posiadać zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług w zakresie czasowego wystawiania fakt ...

Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenia "oryginal" i "kopia"?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pi ...

Podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy jej działania zmierzające do wdrożenia elektronicznego przesyłania faktur są zgodne z prawem oraz o potwierdzenie, iż wygenerowana faktura, będąca zabezpieczona kluczem certyfikowanym dla serwera podatnika nie będzie wymagała tradycyjnego podpisu podatnika .

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 10.03.2006r. - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Generowanie strony w 41 ms