Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instytucja publiczne

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2003 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że od 1 stycznia 2003 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia z opodatkowani ...

Firma X w Łodzi jest dostawcą usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2001 „Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich". Czy umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi zaangażowanymi w realizację projektu będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na pisemne pytanie z dnia 24.02.2004 r., a uzupełnione 9.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (D. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczących zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, w związku z art. 14a § 1 ustawy ...


Czy instytucja kultury -muzeum -korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli wydaje i sprzedaje pismo Samorządu Miasta i Gminy.Czy opodatkowaniu podlega dotacja podmiotowa z budżetu gminy, otrzymywana przez muzeum na finansowanie działalności statutowej.

W związku ze złożonym w dniu 25 maja 2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm./ informuje, iż w opisanym stanie faktycznym muzeum wg oświadczenia korzysta ze zwolnienia podmiotoweg z podatku VAT zgodnie z dyspozycją art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatk ...

Czy można odliczyć darowiznę w wysokości 350 zł na Dom Kultury celem wsparcia organizowanych kolonii dla dzieci z biednych rodzin?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na cele działalności pożytku publicznego po spełnieniu łącznie dwóch warunków: - darowizna musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt ...

Spółka przekazała darowiznę w formie rzeczowej na rzecz szkoły publicznej prowadzonej przez Gminę. Czy podatnik będzie mógł odliczyć tę darowiznę – w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu - od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2005r. Spółki z o.o. (04.02.2005r. data wpływu wniosku do tut. Urzędu Skarbowego) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ...

dotyczy zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie odliczania od dochodu darowizn na zasadach określonych w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pismem z dnia 19.08.2005 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka przekazuje darowizny dla szkoły publicznej, ochotniczej straży pożarnej, państwowego domu dziecka i szpitali, które są przeznaczane na cele nauki, edukacj ...

Czy do obrotu będącego podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie należy zaliczać dofinansowania otrzymanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. Czy do obrotu będącego podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie należy zaliczać dofinansowania ...

Czy przystępując do projektu pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu (…)” Wnioskodawca ma prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Jakie stawki podatku VAT Wnioskodawca ma zastosować do wymienionych usług:1. prowadzenie kółek-klubów zainteresowań z upowszechniania kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zajęcia z filozofii, malarstwa, indywidualne zajęcia gry na instrumentach, indywidualne zajęcia nauki śpiewu, itp.) z odpłatnością miesięczną lub bez odpłatności. 2.organizowanie koncertów własnych i obcych zespołów, muzycznych, tanecznych, kabaretowych, teatralnych. 3.organizowanie imprez na zlecenie takich jak: happeningi uliczne promujące zdrowy styl życia, niebiletowane koncerty plenerowe, konkursy poetyckie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając ...

Generowanie strony w 171 ms