Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż za pośrednictwem internetu

Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT prac sprzedawanych przez artystę plastyka za pośrednictwem internetu?

POSTANOWIENIA Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 14 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży ...

Czy w przypadku rozpoczęcia sprzedaży detalicznej w sklepie moment wprowadzenia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej powstaje z chwilą przekroczenia obrotu 40.000 zł netto?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w nawiązaniu do wniosku P. XXX z dnia 21.09.2005 r. (złożonego 22.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zak ...

dot. refakturowania usługi pocztowej

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani X z dnia 9 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2005r., nr IV/443/103-1/I/05/MK w przedmiocie podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze: ...

Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za pośrednictwem internetu gdy zapłata za towar odbywa się wyłącznie poprzez rachunek bankowy.

Strona zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności o sprzedaż towarów dokonywaną za pośrednictwem internetu. Będzie to sprzedaż wysyłkowa a zapłata za towar odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem specjalnego subkonta bankowego. Zdaniem podatnika, w przypadku dokonywania sprzedaży wysyłkowej gdzie należności będą regulowane wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego nie istnieje obowiązek ...

Czy zasadne jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług pocztowych refakturowanych przez podatnika w wystawianych fakturach VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej towarów?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 22.02.2006r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spra ...

Czy mam odprowadzać podatek dochodowy z tytułu sprzedazy książek, pocztówek, staridruków, grafiki, której właścicielem jestem od lat, na aukcjach internetowych?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż:zajęte przez Panią stanowisko we wniosku z dnia 21.02.2006r dotyczące sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dn ...


Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku sprzedaży rzeczy używanych poprzez serwis internetowy Allegro.

W dniu 23.02.2006 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży rzeczy używanych poprzez serwis internetowy Allegro. Zgodnie z oświadczeniem Podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towaró ...

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży wysyłkowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.10.2005r (uzupełniony dn.07.11.2005 ...

Pytanie dotyczy momentu powtania przychodu w przypadku sprzedaży za pośrednictwem internetu .

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, ...

Generowanie strony w 38 ms